Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Stránka

Omezení školního roku 2020/2021 - COVID 19


Milí žáci, vážení rodiče a návštěvníci školy,

děkujeme za pochopení opatření, která jsou nezbytná pro zajištění zdraví a bezpečnosti našich dětí a zaměstnanců. V současné době funguje školní provoz pro žáky a zaměstnance s omezením dle aktuálního vývoje:

 • AKTUÁLNĚ máme ve škole několik žáků v karanténě, vč. pozitivního nálezu. Rodiče dotčených tříd jsou informováni o způsobu vzdělávání. Třídy mají upravený režim dne.
 • S platností od pátku 18. září 2020 budou pedagogové a žáci II. stupně používat roušku přes dýchací orgány i během výuky. Hodiny TV budou probíhat venku, hodiny HV se zaměří na teoretickou stránku předmětu.
 • S platností od čtvrtka 10. září 2020 je vstup do budovy školy povolen pouze se zakrytými ústy a nosem. V učebnách děti a pedagogové roušky mít nemusí, pokud pedagog nerozhodne jinak.
 • Zákaz vstupu všem osobám, které mají projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, dýchavičnost...)
 • Pohyb žáků po chodbách pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet, jinak omezení volného pohybu.
 • Žák s příznaky respirační choroby bude vyzván pedagogem k okamžitému použití roušky a bude odveden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Roušky mají žáci vždy u sebe.

 

Informace k prvním dnům školního roku

 

Vstup žáků do budovy školy:

I. stupeň ( 7.40 - 7.50 hod.), urychlené převlečení a postup do učebny

II. stupeň (7.50 -7.55 hod.), urychlené převlečení a postup do učebny

1. ročník (8.00 hod.) - shromáždění vždy před školou, vyzvednou paní učitelky

Konec vyučování dle rozvrhu hodin.

Školní družina

6.00 - 16.30 - pouze pro žáky 1. - 4. ročníku

Školní jídelna

11.30 - 14.15 vydávání obědů žákům a zaměstnancům

10.45 - 11.30 vydávání obědů rodičům žáků 1. den nemoci

 

Informace pro veřejnost

Vstup do školy - vstupem pro zaměstnance, dezinfekce po pravé straně

Dospělé osoby žádáme o pochopení, že od 1. 9. 2020 je umožněn vstup do budovy POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH případech. Návštěva se ohlásí a zapíše do návštěvní knihy v kanceláři školy.

Komunikace s pedagogy - prostřednictvím e-mailu, telefonu, možno domluvit kontak osobní.

Třídní schůzky - dle plánu třídních učitelů 4. - 9. září /15.00 - 18.00 hod./ velmi důležité pro zavedení elektronickýxch žákovských knížek, které se stávají základním komunikačním kanálem mezi pedagogy a rodiči v době omezeného osobního kontaktu

Školní jídelna - platby stravného - pouze bezhotovostně (inkaso, platební příkaz, složení peněz na účet školy v Komerční bance) - konkretizace viz školní jídelna

 

 

Základní hygienická pravidla

- časté a důkladné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou příp. použití dezinfekce

- smrkání do papírového kapesníku, ihned vyhodit do koše

- kašlání do kapesníku/rukávu, ne do dlaně

- omezit blízký fyzický kontakt s ostatními (objímání, líbání, podávání ruky)

- časté větrání

Těšíme se na zahájení i průběh nového školního roku bez nutnosti zavedení mimořádných opatření a děkujeme za pochopení akceptace těchto opatření, která přispívají bezpečnosti dětí a našich zaměstnanců.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy


Miloš Zelenka, 24. 9. 2020

Úprava organizace vyučování - pátek 2. října 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu konání voleb v době zpřísněných hygienických opatření bude vyučování v pátek 2. října 2020 upraveno takto:

1. Vyučování I. stupně zůstává beze změny. Žáci končí po 4. a 5. vyučovací hodině, urychleně se naobědvají a odcházejí domů. Organizace školní družiny zůstává stejná.

2. Vyučování II. stupně bude ukončeno po 3. vyučovací hodině v 10.45. Žáci se naobědvají a urychleně opustí budovu školy.

3. Školní jídelna bude otevřena v době 10.50 - 13.30. Jídelníček je změněn, jídlo možné odhlásit přes portál www.strava.cz.

Děkujeme za pochopení.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 


Miloš Zelenka, 23. 9. 2020

Nouzový stav


AKTUALIZACE - 10. 5. 2020

     

 1. Vzdělávání žáků probíhá dle informací v záložce domaci-vyuka. Po videokonferenci pedagogů byla upřesněna minimalizovaná témata a kompetence žáků, povinnost pedagogů II. stupně vést výuku od 27.4.2020 pouze prostřednictvím classroomu školy a povinnost žáků vzdělávat se. Pokud tak nemohou činit, je třeba se předem omluvit.

 2. Informace  o účasti ve škole od 11. 5. / 25.5.2020. Viz záložka Osobní přítomnost žáků ve škole.

 3. Potvrzení pro OSSZ - info viz níže, bod 5. 
 • OSOBNĚ potvrdíme vyplněný formulář  v době 8.00 - 13.00 v kanceláři školy. Vstupujte prosím ZÁSADNĚ jednotlivě. 

 4. Veškeré výjezdy žáků do konce školního roku jsou zrušeny. Peníze za  zaplacené školy v přírodě budou vráceny na účet, z něhož byly uhrazeny na konci května 2020. 

   4. Vyúčtování stravného proběhne v měsíci červenci. 

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

MZČR jako správní úřad vydalo pod č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření a nařizuje s účinností ode dne 11. března 2020 následující:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,

Celé znění tohoto opatření naleznete na stránkách MZČR. Viz.:https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html.

 

KONKRETIZACE KROKŮ:

 1. Od 11. března 2020 bude uzavřena škola, školní družina a školní jídelna pro žáky. Platí do odvolání, sledujte web MZČR a naší školy.
 2. Vedoucí školní jídelny odhlásila všechny strávníky, přihlásí je od prvního dne ukončení tohoto opatření. Sledujte prosím svoje účty na www.strava.cz a upravte případně dle skutečnosti.
 3. Opatření hovoří o zákazu PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ ve školách, což se vztahuje na činnost zájmových organizací, které mají nasmlouvaný pronájem tělocvičen pro sportovní skupiny.
 4. Žáci obdrželi / případně e-mailem obdrží stručný nástin učiva z naukových předmětů. Vzdělávání není přerušeno, pouze vstup do školy.
 5. Potvrzení o nutnosti ošetřování dítěte do 13 let si rodiče mohou vyzvednout na OSSZ.
 • Potvrzení ZDE. Potvrzení celé vyplňte a přineste do školy, kde vám v sekretariátu potvrdí, že vaše dítě je naším žákem. Vyplňte prosím: délka OČR od 11. 3.2020 - neurčito, důvod: nouzový stav, vydal orgán: vláda ČR.
 • Vysvětlivky OSSZ k nároku na ošetřovné ZDE.
 • Elektronický formulář CSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
 • Viz zákon.
 • Odkaz na MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

Věřím, že děti využijí této mimořádné situace pro zvnitřnění strategie učení samovzděláváním a pro pohybové aktivity ke zvýšení odolnosti organismu.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 

 


Miloš Zelenka, 10. 3. 2020

Informace vedení školy - respirační choroby


Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy.

 

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Krajské hygienické stanice a od zřizovatele.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím dezinfekčních - virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Krajskou hygienickou stanici.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

VÝZVA: NEPODCEŇOVAT X NEPANIKAŘIT X CHOVAT SE OBEZŘETNĚ.

PŘÍLOHA: JAK SPRÁVNĚ MÝT RUCE

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 


Miloš Zelenka, 3. 3. 2020

Konzultační hodiny březen 2020


Vážení rodiče,

dne 4. 3. 2020 Vás srdečně zveme na konzultační hodiny pro rodiče a žáky.  Čas konání 14.00 - 15.30.

Miloš Zelenka, ředitel školy


Monika Margitičová, 25. 2. 2020

PŘIJMEME UČITELE


Ředitel Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

PŘIJME

učitele/učitelku českého jazyka /  hudební výchovy (příp. varianta)

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb.
 • odborná kvalifikace pro učitele druhého stupně základní školy podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

V případě zájmu je nutné doložit:

 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • doklady:
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání
 

Kontakt:

milos.zelenka@12zscv.cz

telefon: 777 948 196, 474628590

Plánovaný nástup: ZÁŘÍ 2020, možný částečný úvazek

 

Mgr. Miloš Zelenka

ředitel školy

 

Chomutov 2020-02-12


Miloš Zelenka, 12. 2. 2020

Školní víceboj všestrannosti


Již po osmé se sešli žáci 3. - 9. ročníku na školním víceboji všestrannosti. Právě ten každoročně pořádají deváťáci pro své mladší spolužáky. Letos byla soutěž vysílána živě na kanále youtube naší dětskou televizí.

více viz: akce-skoly-1/akce-skoly/skolni-viceboj-vsestrannosti-1710_1757cs.html?archiv=1

video: https://youtu.be/yACRyOWDt8o

ovov2020

 


Jarmila Ježilová, 1. 2. 2020

Pozvánka na vánoční vystoupení


vanoceVážení rodiče, prarodiče, sourozenci a přátelé naší školy,

srdečně Vás zveme na vystoupení žáků naší školy na chomutovském náměstí

             v pondělí 16. prosince od 18.00 hod.

 

a na vánoční jarmark na Hřebíkárně

             ve středu 18. prosince od 16.30 hod.

Program:
16.30 - zahájení trhů (kavárna)
17.00 - představení 5.C Vánoční příběh (před restaurací)
17.15 - vánoční zpívání 5.A a 5.B (před restaurací)
18.00 - ukončení vánočních trhů

pozvankavanoce1vanoce2

vanocni_pribeh

Fotografie z vystoupení V.C. na náměstí

vanocni_trhy

Fotografie z vánočních trhů a vystoupení na Hřebíkárně

 

Záznam vystoupení:


Jarmila Ježilová, 2. 12. 2019

Taneční večer k 17. listopadu


TANEČNÍ VEČER SVOBODY

V sobotu 16.11. jsme  tradičně oslavili 30 let demokracie prostřednictvím Tanečního večera svobody. V Městském divadle Chomutov jsme spolu s Gymnáziem Chomutov a za finanční podpory Statutárního města Chomutova  a Grape SC, s.r.o. uspořádali retrovečer, ve kterém jsme se vrátili o více než 30 let zpět, abychom každému připomněli neradostné roky v totalitním státě  a následné změny.

V neposlední řadě jsme opět prostřednictvím charity podpořili dobrou věc - celkem 36 350,- Kč putuje potřebným, Honzovi Moravcovi a Milanu Tóthovi. Všem účastníkům večera i jednotlivým dárcům moc děkujeme.

"Díky, že můžem!"

 

koláž


Miloš Zelenka, 26. 11. 2019

Světáci - akademie 2019


akademie_2019_I

akademie_2019_II

Vážení příznivci školy, milí žáci,

školní gardenparty Světáci, konaná u příležitosti oslav 30 let svobody, svobodného projevu, myšlení a cestování, je šťastně za námi. Děkujeme za vaši přízeň, díky níž se podařilo přispět do Nadačního fondu Cesta proti bolesti částkou 23.373,- Kč.

Celou akci jsme uspořádali spolu s vámi a vašimi dětmi za laskavé pomoci těchto osob a organizací:

 pan Švestka, Globus, a.s., Bar Domino-Štěpán Číž, V & M FROZEN, Gastroplus Louny, UFS Knorr, pan Verner, Jaroslav Fottr (Agentura Saltus), Kultura a sport Chomutov, s.r.o

VELICE DĚKUJEME, VAŠÍ PŘÍZNĚ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Za organizátory                                                                                                                    

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 21. 6. 2019

Stránka