Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

 

 zahájení školního roku  1. 9. 2016
 podzimní prázdniny  26. - 27. 10. 2016
 vánoční prázdniny  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
 začátek vyučování  3. 1. 2017
 zápis do 1. ročníku  5. - 6. 4. 2017
   (upřednostněni budou žáci s místem trvalého bydliště
   ve spádovém obvodu naší školy, viz kritéria)
 pololetní vysvědčení  31. 1. 2017
 pololetní prázdniny  3. 2. 2017
 jarní prázdniny  27. 2. - 5. 3. 2017
 velikonoční prázdniny  13. - 14. 4. 2017
 vysvědčení  30. 6. 2017
 hlavní prázdniny  1. 7. - 1. 9. 2017
 Státní a jiné svátky (dny pracovního klidu) v období školního roku
   28.9.2016
   28.10.2016
   17.11.2016
   24. - 26.12.2016
   1.1.2017
   28.3.2017
   1.5.2017
   8.5.2017
 Termín odevzdání přihlášek na střední školy
 talentové zkoušky  do 30.11.2016
 ostatní střední školy  do 1.3.2017
 Přijímací zkoušky na státní střední školy
 talentové zkoušky  
 1. kolo přijímacích zkoušek  
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
Ročník Vzdělávací program Č.j.
1.-9.r.
Školní vzdělávací program pro základní a předškolní vzdělávání Škola - strom života
verze 07/2016
RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24 653/2006-24, č.j. 15 523/2007-22 a č.j. MŠMT-2647/2013-210, včetně přílohy upravující ZV pro žáky s LMP
 
 

 
 
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE
  • informace o průběhu vzdělávání žáka
  • pomoc při řešení závažných skutečností týkajících se žáka
  • zajištění společného postupu rodiny a školy podle platné legislativy

 

  Kontaktní osoba Místnost Doba
 Úřední hodiny ředitele školy  Mgr. Miloš Zelenka  ředitelna
St 14-16
+ dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP
 (profesní orientace, řešení kázeňských problémů)
 Mgr. Michal Šperling
 kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP  Mgr. Monika Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Výchovný poradce (žáci se spec. vzdělávacími potřebami)
 Mgr. Monika  Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 15-16
 Školní preventista  Mgr. Filip Jančák  kabinet AJ
 St 15-16
 + dle potřeby
 Speciální pedagog
 Mgr. Renata Potrebuješová
 infocentrum
 
 Školní knihovna  Mgr. Kamila Vaclíková  infocentrum  Út 13-15
 Informace o prospěchu a chování žáků - individuální
 všichni pedagogové
 kabinety
učebny
 1.středa
v měsíci
14-16
 Třídní schůzky - společné

 
 
 třídní učitelé  kmenové třídy  viz rozpis
 
 
 I. stupeň  15.30-16.30
 II. stupeň  16.00-17.00

 

 
PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A PEDAGOGICKÝCH RAD
 
Konzultační hodiny s učiteli - každá 1. středa v měsíci 14.00 - 16.00 hod. 
 
Třídní schůzky společné (podle rozpisu): 
 
I. stupeň 15.30 - 16.30 hod.
II. stupeň 16.00 - 17.00 hod.
 
 
31.8.2016
 Pedagogická rada
 Organizace školního roku
 1.9.2016
 
 ŠVP 7/2016
    Rovné vzdělávání - pedagogická příprava
 
 
 Způsoby informovanosti zákonných zástupců
 
 
 Směrnice školy, BOZP a PO
    Projekty 2016/2017 - OPVVV, Map, IROP
 
 
 
 7.9.2016
 Třídní schůzka
Novela ŠZ, ŠVP - informovaný podpis
    Poradenská činnost školy, speciální pedagog
 
 
Plán činnosti třídního učitele (časový a finanční rámec)
 
 
 Způsob omlouvání žáků, soc. právní ochrana dítěte,
    odpovědnost žáků a rodičů
 
 
 Vzájemná informovanost (matrika - změny, úrazy)
 
 
 
23.11.2016
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
 
 
 Plnění poradenské činnosti školy (prevence,
 
 
 záškoláctví, kariérní poradenství, podpůrná opatření)
 
 
 Plnění projektů
 
 
 
 30.11.2016
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
 Sebehodnocení žáků, kariérní poradenství
    Plány pedagogické podpory
 
 
 
 25.1.2017
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 
 
 Informace výchovných poradců
 
 
 Informace školního metodika prevence
    Analýza kontrolní a hospitační činnosti za 1. pol.
 
 
 
 26.4.2017
 Pedagogická rada
 Hodnocení vzdělávání a chování za 3. čtvrtletí
 
 
 Analýza znalostí a dovedností žáků podle Standardu ZV
    Testy ČŠI 5. a 9. ročník
 
 
 
 3.5.2017
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
Třídnické informace (akce tříd na 4. čtvrtletí)
    Podpůrná a nápravná opatření
 
 
 
 26.6.2017
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
 
 
 Výsledky vzdělávání žáků, analýza úspěšnosti
 
 
 Podklady k výroční zprávě