Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

 zahájení školního roku  3. 9. 2018
 podzimní prázdniny  25. - 26. 10. 2018, odlišnost na základě povolení MŠMT
 vánoční prázdniny  22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
 začátek vyučování  3. 1. 2019
 zápis do 1. ročníku  
   (upřednostněni budou žáci s místem trvalého bydliště
   ve spádovém obvodu naší školy, viz kritéria)
 pololetní vysvědčení  31. 1. 2019
 pololetní prázdniny  1. 2. 2019
 jarní prázdniny  11. 3. - 17. 3. 2019
 velikonoční prázdniny  18. - 19. 4. 2019
 vysvědčení  28. 6. 2019
 hlavní prázdniny  29. 6. - 1. 9. 2019
 Státní a jiné svátky (dny pracovního klidu) v období školního roku
   28. 9. 2018
   28. 10. 2018
   17. 11. 2018
   24. - 26. 12. 2018
   1. 1. 2019 
   22. 4. 2019
   1. 5. 2019
   8. 5. 2019
 Termín odevzdání přihlášek na střední školy
 talentové zkoušky  do 30. 11. 2018
 ostatní střední školy  do 1. 3. 2019
 Přijímací zkoušky na státní střední školy
 talentové zkoušky  
 1. kolo přijímacích zkoušek  
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
Ročník Vzdělávací program Č.j.
1.-9.r.
Školní vzdělávací program pro základní a předškolní vzdělávání Škola - strom života
verze 07/2016
RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24 653/2006-24, č.j. 15 523/2007-22 a č.j. MŠMT-2647/2013-210, včetně přílohy upravující ZV pro žáky s LMP
 
 

 
 
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE
  • informace o průběhu vzdělávání žáka
  • pomoc při řešení závažných skutečností týkajících se žáka
  • zajištění společného postupu rodiny a školy podle platné legislativy

 

  Kontaktní osoba Místnost Doba
 Úřední hodiny ředitele školy  Mgr. Miloš Zelenka  ředitelna
St 14-16
+ dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP
 (profesní orientace, řešení kázeňských problémů)
 Mgr. Michal Šperling
 kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP  Mgr. Monika Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Výchovný poradce (žáci se spec. vzdělávacími potřebami)
 Mgr. Monika  Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 15-16
 Školní preventista  Mgr. Filip Jančák  kabinet AJ
 St 15-16
 + dle potřeby
 Speciální pedagog
 Mgr. Renata Potrebuješová
 infocentrum
St 8-14:30
Čt 8-13:30
 Školní knihovna  Mgr. Kamila Vaclíková  infocentrum  Út 13-15
 Informace o prospěchu a chování žáků - individuální
 všichni pedagogové
 kabinety
učebny
 1. středa
v měsíci
14-16
 Třídní schůzky - společné

 
 
 třídní učitelé  kmenové třídy  viz rozpis
 
 
 I. stupeň  15.30-16.30
 II. stupeň  16.00-17.00

 

PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A PEDAGOGICKÝCH RAD
 
Konzultační hodiny s učiteli - každá 1. středa v měsíci 14.00 - 16.00 hod. 
 
Třídní schůzky společné (podle rozpisu): 
 
I. stupeň 15.30 - 16.30 hod.
II. stupeň 16.00 - 17.00 hod.
 
 
31.8.2018
 Pedagogická rada
 Organizace školního roku
 3.9.2018
 
 Klima školy - Scio
    Formativní hodnocení žáků
     Způsoby informovanosti zákonných zástupců
 
 
 Směrnice školy, BOZP a PO, školní řád
 
 
 GDPR
    Projekty 2017/2018 - OPVVV, Map, IROP, Šablony II
 
 
 
 12.9.2018
 Třídní schůzka
Školní řád - podněty k diskusi o změnách, mobily
 13.9.2018   Poradenská činnost školy, speciální pedagog
 
 
Plán činnosti třídního učitele (časový a finanční rámec)
 
 
GDPR
 
 
 Vzájemná informovanost (matrika - změny, úrazy)
 
 
Klima školy - Scio
     
28.11.2018
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
 
 
 Plnění poradenské činnosti školy (prevence,
 
 
 záškoláctví, kariérní poradenství, podpůrná opatření)
    Formativní hodnocení žáků
 
 
 Plnění projektů
 
 
 
28.11.2018
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
 Sebehodnocení žáků, kariérní poradenství
    Plány pedagogické podpory
 
 
 
 23.1.2019
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
n. 28.1..
 
 Informace výchovných poradců
 
 
 Informace školního metodika prevence
    Analýza kontrolní a hospitační činnosti za 1. pol.
 
 
 
 17.4.2019
 Pedagogická rada
 Hodnocení vzdělávání a chování za 3. čtvrtletí
 
 
 Analýza znalostí a dovedností žáků podle Standardu ZV
 
 
 
 24.4.2019
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
Třídnické informace (akce tříd na 4. čtvrtletí)
    Podpůrná a nápravná opatření
 
 
 
 24.6.2019
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
 
 
 Výsledky vzdělávání žáků, analýza úspěšnosti
 
 
 Podklady k výroční zprávě