Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Stránka

Prázdninový provoz školy 2021


PODATELNA

1. - 9. 7.                             8.00  –  14.00

23. – 31. 8.                        8.00  -  14.00

 

ŘEDITEL ŠKOLY

 

1. - 2. 7.                            9.00  –  14.00

26. – 31. 8.                        9.00  -  14.00

 

OBJEDNÁVKA STRAVY

24. 8.  –  1. 9.                    8.00  -  14.00

 

Schůzky a návštěvy školy v jiných termínech objednávejte na  tel./zázn.  čísle : 720 041 512

reditel@12zscv.cz, sekretariat@12zscv.cz, ekonom@12zscv.cz


Miloš Zelenka, 1. 7. 2021

Nová školská rada


Vážení rodiče,

ve dnech 9. 6. – 16. 6. 2021 proběhly volby členů školské rady. Školská rada umožňuje rodičům podílet se na správě školy, vyjadřuje se například k vzdělávacím programům, řádu školy, pravidlům hodnocení výsledků vzdělávání atd.

Za zákonné zástupce byli zvoleni navržení kandidáti:

Mgr. Bohuslav Roll

pan Josef De Stefanis

Protokol z voleb ZDE

 

Složení školské rady na období 2021 - 2023

Bc. Věra Fryčová - za zřizovatele

Jaroslav Komínek - za zřizovatele

Mgr. Bohuslav Roll - za zákonné zástupce

Josef De Stefanis - za zákonné zástupce

Mgr. Kamila Vaclíková - za zaměstnance

Mgr. Jana Veselá - za zaměstnance

Přípravný výbor voleb

Ivana Novotná, vychovatelka školní družiny

Mgr. Kateřina Průšová, učitelka zdejší školy

Mgr.  Martina Marková, učitelka zdejší školy

Ustavující zasedání svolává ředitel školy na čtvrtek 1. července 2021 v 15.00.

 

Ředitel školy děkuje za dosavadní práci ve školské radě paní Lucii Roučové a dlouholetému předsedovi PaedDr. Jiřímu Rothovi.

 

Miloš Zelenka, ředitel školy


Miloš Zelenka, 17. 6. 2021

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY - AKTUALIZACE K  8. červnu 2021


Milí žáci, vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

začíná se blýskat na lepší časy a my můžeme opět, byť pouze rotačně, být všichni přítomni ve škole. Veškeré kroky a nutná omezení jsou činěna v souladu s celostátními pravidly pandemie dle vyhlášeného nouzového stavu. Pokud má kdokoli výhrady k nastaveným opatřením, má zákonné právo obrátit se na legislativní  a exekutivní orgány naší země s podnětem na změnu.

ZMĚNA - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD 8.6.2021

* HYGIENICKÁ OPATŘENÍ -  žáci ani pedagogové nemají během běžné výuky v učebně povinnost nošení roušek/respirátorů, ve veřejných prostorách tato povinnost zůstává (chodby, WC, jídelna, šatna) - nadále v platnosti hygienická opatření MŠMT  a MZ   - dezinfekce rukou - intenzivní větrání.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ OD 24.5.2021

Vážení rodiče, žáci, pedagogové
na základě opatření MŠMT -INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021 - https://koronavirus.edu.cz/odkazy  + ZDE (266.04 kB), se škola vrací do víceméně běžného provozu před pandemií.

Základní informace :
* všichni žáci nastoupí do školy prezenčně od 24. 5. 2021.

* VÝUKA dle běžného rozvrhu (změněn - platnost od 17. 5.), včetně dohledů a stěhování do jednotlivých učeben, dělení tříd, TV dle opatření MŠMT (dodržení počtů osob podle pokynů MŠMT, nebo výuka mimo budovu školy), omezení kontaktů mezi žáky, poze přesun mezi třídami.

* TESTOVÁNÍ - 1x týdně vždy v pondělí -  zajistí pedagog, který vyučuje pondělí  1. vyučovací hodinu, dle stálého rozvrhu - žáky v pondělí vyzvednou pedagogové po třídách před školou:

7.40 - 7.50 hod 1.st 

7.45 - 7.55 hod 2. st .

 Možnost testování žáků 1.- 3. tříd s rodiči ve vestibulu v čase 7.00 - 8.00 hod nadále umožněno - p. Šveigrová).

* ŠKOLNÍ DRUŽINA  -  dle běžného rozpisu - ráno 2. oddělení 6.00 - 8.00 hod, posílené od 7.00 - 8.00 hod o oddělení třetí (Šveigrová mimo pondělí), odpolední družina dle běžného rozpisu.

* ŠKOLNÍ JÍDELNA - vydávání obědů v běžném režimu - základem je dodržení 1,5 metrových odstupů (nalepené značky), dezinfekce rukou, větrání a dezinfekce prostorů jídelny 
*  bez ohledu na rozvrh - obědvají první ročníky( včetně úterý) v čase 11.40-12.30 hod 
* 6.ABC - obědvá každý den - v době poslední vyučovací hodiny 13.15-13.30 hod
* 9. ročníky -  po-st-pá ukončí 6. vyučovací hodinu ve 13.35hod a teprve poté odchází do jídelny
* posílení dohledů ve školní jídelně - dohled zajistí plynulý průběh stravování bez prostojů.

* HYGIENICKÁ OPATŘENÍ -  nadále v platnosti hygienická opatření MŠMT  a MZ  - respirátory (roušky) - dezinfekce rukou - intenzivní větrání.


Monika Margitičová
zástupkyně ředitele
 

 

SITUACE od 17.  -  21. 5. 2021 - aktualizace Pokynů  a Informací ŘŠ z 10. 5.

I. stupeň - prezenční vzdělávání

II. stupeň - prezenční vzdělávání 7. - 8. roč., distanční vzdělávání 6. a 9. ročník

Složení skupin je neměnné po celý den, vyjma odpolední družiny 1. - 4. roč..

 

ORGANIZACE VÝUKY A TESTOVÁNÍ

Žáci se shromážďují po třídách před školou, učitelé prvních hodin je vyzvednou, odvedou do šatny a do tříd, kde proběhne testování, případně rovnou výuka. Žáci se testují sami po instruktáži a pod dohledem pedagoga.

I. stupeň - 7.45 - 7.50 - vyzvednou pedagogové, šatna, učebna, testování, výuka

II. stupeň - 7.50 - 7.57 - vyzvednou pedagogové, šatna, učebna, testování, výuka

V čase 7.00 – 8.00 mohou rodiče využít asistovaného testování svých dětí 1. – 3. roč. Test provádí s dítětem rodič za přítomností naší AP. Po testu dítě obdrží potvrzení o negativitě, které odevzdá třídní učitelce k záznamu do Edupage, a počká  venku se svou třídou na učitelku.

Testování žáků I. stupně (vždy PONDĚLÍ) probíhá v ranní družině (6.00-7.20), v učebně (8.00-8.30), s možností asistovaného testování rodiči 7.00 – 8.00.

Testování žáků II. stupně (vždy PONDĚLÍ a STŘEDA) probíhá v učebně (8.00-8.30).

Děkuji všem za hladký průběh testování. Všechny děti i zaměstannci mají výsledky NEGATIVNÍ. Jen ať nám to vydrží.

 

Školní družina

Ranní - pouze žáci 1. -  3. ročníku - upravené skupiny, odchyt příznaků

Odpolední - pro žáky 1. - 4. ročníku - skupiny dle rozvrhu z 1. 9. 2020

Stravování žáků

11.30 - 13.40 - prezenčně přítomní ve školní jídelně, po třídách dle rozpisu ZDE (14.83 kB)

13.40 - 14.00 - 6. a 9. roč.do přinesených nádob / vstup pouze pro žáky

Testování žáků

Povinné pro prezenční přítomnost ve škole. Testy zajistí škola. Možno zajistit rodiči s dokladem souladu konkrétního testu se seznamem povolených testů MZd ČR.

Roušky

Povinné s výjimkou osob uvedených v MO MZd ČR.

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY PRO RODIČE A ZAMĚSTNANCE

1. INFORMACE   - organizace, přístup do budovy a harmonogram testování

2. POKYN  ředitele k průběhu testování  - pojmy, průběh, hygiena, postup při pozitivitě, stravování

3. Diagram testování - SCHÉMA

4. Všechny dokumenty MŠMT a MZ dle vyhlášeného nouzového stavu.

5. Testování v ČT - ZDE

6. Testování SINGCLEAN od 26.4. 2021 ZDE

7. HeyTV live - rozhovor s Milošem Zelenkou, ředitelem školy, o obnovené prezenční výuky

 

 

V dokumentech školy najdete všechny informace k režimu ve škole, povinnému testování, výjimky z testování atd.

S vaší pomocí to jistě zvládneme a dáme šanci vrátit svět do normálu.

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci se do 10. května 2021 vzdělávají rotačně. Distanční výuka probíhá dle stávajícího rozvrhu s drobnými změnami - prezenční přítomnost pedagogů v druhé skupině žáků.

Rozvrh meetů v distanční výuce

Základní principy distanční výuky jsme upravili na základě reflexe dotazníkového šetření mezi rodiči a žáky z prosince 2020 a na základě postřehů pedagogů:

 1. Distanční výuka probíhá POUZE na platformě Classroom (eventuelně Edupage), např. meety žáků s učiteli, zadávání úkolů, pokyny pro žáky a rodiče, sběr a hodnocení úkolů, zpracování testů, odkazy na procvičovací weby atd. Viz ZDE.
 2. Meety v Classroomu (Edupage) pro třídy budou probíhat dle pravidelného rozpisu. Přímé meety by měly obsáhnout cca 30 % dotace příslušného předmětu, ostatní úkoly mohou zpracovávat žáci samostatně pod vedení pedagoga a se zpětnou vazbou. Rozsah cca 2 - 3 meety denně, jeden meet cca 30 minut. Rozdělení meetů na pravidelné (zelené označení) a občasné - konzultační (bílé) respektuje psychohygienické zásady práce s ICT.
 3. Zadávání úkolů, jejich vypracování a vyhodnocení budou probíhat tak, aby bylo možné využít hodin dle rozvrhu. Některé úkoly budou zadávány s předstihem s možností pozdějšího vypracování. Žáci tak mohou využít času dle rozvrhu hodin ke zpracování úkolů, mohou také využít jiný čas během dne, dle možností přístupu ke vzdělávacím materiálům a digitální technice.
 4. Vypracování úkolů bude časově limitováno z důvodu společné zpětné vazby.
 5. V době distanční výuky bude probíráno pouze základní učivo dle ŠVP s důrazem na upevňování dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech. Učivo výchovného charakteru bude zredukováno do podoby minimalizovaných výstupů.
 6. Vzdělávací aktivity a kontakty s vyučujícími budou probíhat pouze v pracovní době       PO - PÁ   8.00 - 16.00, většinou dle pravidelného rozvrhu hodin.
 7. Žádáme rodiče o podporu samostatnosti dětí v kontaktu s pedagogem.
 8. Vzdělávací  HW k možnému zapůjčení nechť zájemci ohlásí e-mailem p. učiteli Zahálkovi, ICT koordinátorovi / emil.zahalka@12zscv.cz.
 9. Za vyučujícího, který je v pracovní neschopnosti, budou úkoly zadávány pouze dle organizačních možností školy.
 10. Žák, který byl uznán nemocným, se zúčastní výuky dle charakteru choroby. Rozhoduje zákonný zástupce v souladu s omluvenkou v ELŽK Edupage.
 11. Jsou povoleny individuální konzultace pro mimořádné potřeby řáků a pedagogů. Kontakt s jednotlivými pedagogy probíhá prostřednictvím komunikačních kanálů školy, viz výše. Konzultace po dohodě s učitelem /asistentem pedagoga/.

 

ŘEDITEL ŠKOLY DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE NA POVINNOU DISTANČNÍ (Edupage, Classroom) FORMU VÝUKY dle výše uvedených  a aktualizovaných pravidel s apelem na rodiče i žáky k podpoře samostatnosti a maximalizaci využití distanční formy k domácí přípravě.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACE K 4. LEDNU 2021

 

Konkretizace opatření k 4.1. 2021 

Rozvrh meetů v distanční výuce

Návrat žáků bude opět provázen přísnými hygienickými opatřeními, mimo jiné častým větráním i ve vyučovacích hodinách a během přestávek. Přizpůsobte prosím vhodné teplejší oblečení.

Roušky budou pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole, a to ve vyučovacích hodinách a i ve školní družině. Je nezbytné, aby děti s sebou měly každý den 2 -3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY - bude fungovat v běžném režimu 6.00 - 7.40, 11.40 - 16.30 pouze po třídních kolektivech.

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT KERAMIKA PO, ÚT, ST - bude fungovat v upraveném režimu pouze po třídách dle prosincového rozvrhu.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Žáci 1. a 2. ročníku a zaměstnanci přítomní ve škole v souvislosti s prezenčním vzděláváním se budou stravovat v jídelně od 11:40 do 12:30. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Ostatní žáci a zaměstnanci si mohou oběd do vhodných vlastních nádob vyzvednout od středy 6. ledna 2021 v době od 12:30 do 14:00. Vstup do školy a jídelny povolen pouze žákům, nikoli rodičům. Zvažte prosím skutečnou potřebu odběru oběda z důvodu snížení účinnosti epidemiologických opatření posledních dnů. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte si obědy včas přihlásit (přes webové stránky www.strava.cz).

Aktuální změny sledujte na našich webových stránkách

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

SITUACE K 18. 12. 2020

Žáci se budou do konce tohoto týdne vzdělávat za stávajících režimových opatření. Naposledy půjdou do školy v pátek 18. prosince 2020. 

Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 budou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. V provozu nebude ani školní jídelna, ani školní družina.

Rodiče budou po oba dny moci čerpat ošetřovné. 

 

SITUACE K 30. 11. 2020 / 7. 12. 2020 / 14.12. 2020:

Na základě Rozhodnutí MZ a MŠMT ČR ze dne 19.11.2020 se od 30. 11. 2020 umožňuje prezenční vzdělávání žákům I. stupně, žákům 9. ročníku a  střídavě po týdnech žákům 6. - 8. ročníku.     

Provoz školní družiny bude umožněn pouze přihlášeným žákům 1. - 3. ročníku. Poplatek za školní družinu bude kompenzován ve sníženém nároku na II. pololetí.

Stravování ve školní jídelně bude umožněno za přísných hygienických a časových podmínek žákům přítomným v prezenčním vzdělávání.

Individuální konzultace možné na základě individuální dohody s pedagogem, pravidelné hromadné konzultace 2. 12. 2020 se ruší.

Konkretizace opatření k 30.11. 2020 ZDE

Nejčastější dotazy k onemocnění COVID-19 v kontextu dětí a škol

ROZPIS UČEBEN  - CYKLICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 30. 11.- 4. 12.

ROZPIS UČEBEN - CYKLICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  7. 12.- 11. 12.

ROZPIS UČEBEN - CYKLICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  14.12. -18.12.

 

Miloš Zelenka, ředitel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SITUACE K 18. 11. 2020

Na základě Rozhodnutí MZ a MŠMT ČR ze dne 11.11.2020 se od 18. 11. 2020 umožňuje prezenční vzdělávání žákům 1. a 2. ročníku ZŠ, vč. školní družiny a stravování ve školní jídelně. U ostatních žáků nadále probíhá distanční výuka.

Konkretizace opatření k 18.11. 2020 ZDE

Návrat žáků bude provázen přísnými hygienickými opatřeními, mimo jiné častým větráním i ve vyučovacích hodinách a během přestávek. Přizpůsobte prosím vhodné teplejší oblečení.

Roušky budou pro žáky povinné po celou dobu pobytu ve škole, a to ve vyučovacích hodinách a i ve školní družině. Je nezbytné, aby děti s sebou měly každý den 2 -3 čisté roušky a igelitový sáček na odložení použitých roušek.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY - bude fungovat v běžném režimu 6.00 - 7.40, 11.40 - 16.30 pouze po třídních kolektivech.

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT KERAMIKA PO, ÚT, ST - bude fungovat v upraveném režimu pouze po třídách. Rozpis upřesníme ZDE.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Žáci 1. a 2. ročníku a zaměstnanci přítomní ve škole se budou stravovat v jídelně od 11:20 do 12:55. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost i v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Ostatní žáci a zaměstnanci si mohou oběd do vhodných vlastních nádob vyzvednout od 13:00 do 14:00. Zvažte prosím skutečnou potřebu odběru oběda z důvodu snížení účinnosti epidemiologických opatření posledních týdnů. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte si obědy včas přihlásit (přes webové stránky www.strava.cz).

Aktuální změny sledujte nanšich webových stránkách

Miloš Zelenka, ředitel školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 3. - 9. ročníku se nadále vzdělávají distančně.

Základní principy distanční výuky (aktualizováno k 18.11.2020):

 1. Distanční výuka probíhá POUZE na platformě Classroom (eventuelně Edupage), např. meety žáků s učiteli, zadávání úkolů, pokyny pro žáky a rodiče, sběr a hodnocení úkolů, zpracování testů, odkazy na procvičovací weby atd. Viz ZDE.
 2. Meety v Classroomu pro třídy budou probíhat pouze v časech dle pravidelného rozvrhu hodin (učitel včas oznámí formu výuky). Přímé meety by měly obsáhnout cca 30 % dotace příslušného předmětu, ostatní úkoly mohou zpracovávat žáci samostatně pod vedení pedagogy a se zpětnou vazbou.
 3. Zadávání úkolů a jejich sběr a vyhodnocení budou probíhat v čase pravidelných hodin dle rozvrhu hodin. Žáci tak mohou tento čas využít ke zpracování úkolů, mohou také využít jiný čas během dne, dle možností přístupu ke vzdělávacím materiálům.
 4. V době distanční výuky bude probíráno pouze základní učivo dle ŠVP s důrazem na upevňování dovedností a znalostí v jednotlivých předmětech. Učivo výchovného charakteru bude zredukováno do podoby minimalizovaných výstupů.
 5. Vzdělávací aktivity a kontakty s vyučujícími budou probíhat v pracovní době       PO - PÁ   8.00 - 16.00.
 6. Vzdělávací  HW k možnému zapůjčení nechť zájemci ohlásí e-mailem p. učiteli Zahálkovi, ICT koordinátorovi / emil.zahalka@12zscv.cz.
 7. Za vyučujícího, který je v pracovní neschopnosti, budou úkoly zadávány pouze dle organizačních možností školy.
 8. Žák, který byl uznán nemocným, se zúčastní výuky dle charakteru choroby. Rozhoduje zákonný zástupce v souladu s omluvenkou v ELŽK Edupage.
 9. Žáci 3. - 9. ročníku mohou od 19.11. docházet na individuální konzultace. Kontakt s jednotlivými pedagogy probíhá prostřednictvím komunikačních kanálů školy, viz výše.

 

ŘEDITEL ŠKOLY DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE NA POVINNOU DISTANČNÍ (Edupage, Classroom) FORMU VÝUKY dle výše uvedených  a aktualizovaných pravidel s apelem na rodiče i žáky k maximalizaci využití distanční formy k domácí přípravě bez vzájemného kontaktu dětí v dopoledních i odpoledních hodinách.

Miloš Zelenka

ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • AKTUÁLNĚ k 8. 10. máme ve škole pozitivní nález u jednoho pedagoga. Karanténní opatření zatím KHS nenařídila. Škola důsledně bude prosazovat princip 3R (čisté ruce před jídlem, roušky, rozestupy - kde je možné).
 • Žádáme rodiče pozitivně testovaných žáků, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili škole.
 • S platností od pátku 18. září 2020 pedagogové a žáci II. stupně používají roušku přes dýchací orgány i během výuky. Hodiny TV probíhají venku, hodiny HV se zaměří na teoretickou stránku předmětu.
 • S platností od čtvrtka 10. září 2020 je vstup do budovy školy povolen pouze se zakrytými ústy a nosem. V učebnách děti a pedagogové roušky mít nemusí, pokud pedagog nerozhodne jinak.
 • Zákaz vstupu všem osobám, které mají projevy respiračního onemocnění (rýma, kašel, dýchavičnost...)
 • Pohyb žáků po chodbách pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet, jinak omezení volného pohybu.
 • Žák s příznaky respirační choroby bude vyzván pedagogem k okamžitému použití roušky a bude odveden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem. Roušky mají žáci vždy u sebe.

 

Vstup žáků do budovy školy:

I. stupeň ( 7.40 - 7.50 hod.), urychlené převlečení a postup do učebny

II. stupeň (7.50 -7.55 hod.), urychlené převlečení a postup do učebny

1. ročník (8.00 hod.) - shromáždění vždy před školou, vyzvednou paní učitelky

Konec vyučování dle rozvrhu hodin.

Školní družina

6.00 - 16.30 - pouze pro žáky 1. - 4. ročníku

Školní jídelna

11.30 - 14.15 vydávání obědů žákům a zaměstnancům

10.45 - 11.30 vydávání obědů rodičům žáků 1. den nemoci

 

Informace pro veřejnost

Vstup do školy - vstupem pro zaměstnance, dezinfekce po pravé straně

Dospělé osoby žádáme o pochopení, že od 1. 9. 2020 je umožněn vstup do budovy POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH případech. Návštěva se ohlásí a zapíše do návštěvní knihy v kanceláři školy.

Komunikace s pedagogy - prostřednictvím e-mailu, telefonu, možno domluvit kontak osobní.

Třídní schůzky - dle plánu třídních učitelů 4. - 9. září /15.00 - 18.00 hod./ velmi důležité pro zavedení elektronickýxch žákovských knížek, které se stávají základním komunikačním kanálem mezi pedagogy a rodiči v době omezeného osobního kontaktu.

Konzultační středy - odpadají - komunikace s pedagogy prostřednictvím ELŽK, případně jiným elektronickým kanálem.

Školní jídelna - platby stravného - pouze bezhotovostně (inkaso, platební příkaz, složení peněz na účet školy v Komerční bance) - konkretizace viz školní jídelna.

 

 

Základní hygienická pravidla

- časté a důkladné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou příp. použití dezinfekce

- smrkání do papírového kapesníku, ihned vyhodit do koše

- kašlání do kapesníku/rukávu, ne do dlaně

- omezit blízký fyzický kontakt s ostatními (objímání, líbání, podávání ruky)

- časté větrání

Těšíme se na zahájení i průběh nového školního roku bez nutnosti zavedení mimořádných opatření a děkujeme za pochopení akceptace těchto opatření, která přispívají bezpečnosti dětí a našich zaměstnanců.

 

Miloš Zelenka

ředitel školy


Miloš Zelenka, 27. 2. 2021

PF 2021


Milí žáci, vážení rodiče a příznivci školy,

spolu s vámi sdílím pevnou víru, že ten nový rok 2021 bude pro všechny příznivější, zdravější, laskavější a mírumilovnější.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

PF 2021


Miloš Zelenka, 31. 12. 2020

Nouzový stav


AKTUALIZACE - 10. 5. 2020

     

 1. Vzdělávání žáků probíhá dle informací v záložce domaci-vyuka. Po videokonferenci pedagogů byla upřesněna minimalizovaná témata a kompetence žáků, povinnost pedagogů II. stupně vést výuku od 27.4.2020 pouze prostřednictvím classroomu školy a povinnost žáků vzdělávat se. Pokud tak nemohou činit, je třeba se předem omluvit.

 2. Informace  o účasti ve škole od 11. 5. / 25.5.2020. Viz záložka Osobní přítomnost žáků ve škole.

 3. Potvrzení pro OSSZ - info viz níže, bod 5. 
 • OSOBNĚ potvrdíme vyplněný formulář  v době 8.00 - 13.00 v kanceláři školy. Vstupujte prosím ZÁSADNĚ jednotlivě. 

 4. Veškeré výjezdy žáků do konce školního roku jsou zrušeny. Peníze za  zaplacené školy v přírodě budou vráceny na účet, z něhož byly uhrazeny na konci května 2020. 

   4. Vyúčtování stravného proběhne v měsíci červenci. 

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

MZČR jako správní úřad vydalo pod č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN mimořádné opatření a nařizuje s účinností ode dne 11. března 2020 následující:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,

Celé znění tohoto opatření naleznete na stránkách MZČR. Viz.:https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html.

 

KONKRETIZACE KROKŮ:

 1. Od 11. března 2020 bude uzavřena škola, školní družina a školní jídelna pro žáky. Platí do odvolání, sledujte web MZČR a naší školy.
 2. Vedoucí školní jídelny odhlásila všechny strávníky, přihlásí je od prvního dne ukončení tohoto opatření. Sledujte prosím svoje účty na www.strava.cz a upravte případně dle skutečnosti.
 3. Opatření hovoří o zákazu PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ ve školách, což se vztahuje na činnost zájmových organizací, které mají nasmlouvaný pronájem tělocvičen pro sportovní skupiny.
 4. Žáci obdrželi / případně e-mailem obdrží stručný nástin učiva z naukových předmětů. Vzdělávání není přerušeno, pouze vstup do školy.
 5. Potvrzení o nutnosti ošetřování dítěte do 13 let si rodiče mohou vyzvednout na OSSZ.
 • Potvrzení ZDE. Potvrzení celé vyplňte a přineste do školy, kde vám v sekretariátu potvrdí, že vaše dítě je naším žákem. Vyplňte prosím: délka OČR od 11. 3.2020 - neurčito, důvod: nouzový stav, vydal orgán: vláda ČR.
 • Vysvětlivky OSSZ k nároku na ošetřovné ZDE.
 • Elektronický formulář CSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd
 • Viz zákon.
 • Odkaz na MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

Věřím, že děti využijí této mimořádné situace pro zvnitřnění strategie učení samovzděláváním a pro pohybové aktivity ke zvýšení odolnosti organismu.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 

 


Miloš Zelenka, 10. 3. 2020

Informace vedení školy - respirační choroby


Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy.

 

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Krajské hygienické stanice a od zřizovatele.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím dezinfekčních - virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků - při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Krajskou hygienickou stanici.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

VÝZVA: NEPODCEŇOVAT X NEPANIKAŘIT X CHOVAT SE OBEZŘETNĚ.

PŘÍLOHA: JAK SPRÁVNĚ MÝT RUCE

 

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 

 


Miloš Zelenka, 3. 3. 2020

Školní víceboj všestrannosti


Již po osmé se sešli žáci 3. - 9. ročníku na školním víceboji všestrannosti. Právě ten každoročně pořádají deváťáci pro své mladší spolužáky. Letos byla soutěž vysílána živě na kanále youtube naší dětskou televizí.

více viz: akce-skoly-1/akce-skoly/skolni-viceboj-vsestrannosti-1710_1757cs.html?archiv=1

video: https://youtu.be/yACRyOWDt8o

ovov2020

 


Jarmila Ježilová, 1. 2. 2020

Pozvánka na vánoční vystoupení


vanoceVážení rodiče, prarodiče, sourozenci a přátelé naší školy,

srdečně Vás zveme na vystoupení žáků naší školy na chomutovském náměstí

             v pondělí 16. prosince od 18.00 hod.

 

a na vánoční jarmark na Hřebíkárně

             ve středu 18. prosince od 16.30 hod.

Program:
16.30 - zahájení trhů (kavárna)
17.00 - představení 5.C Vánoční příběh (před restaurací)
17.15 - vánoční zpívání 5.A a 5.B (před restaurací)
18.00 - ukončení vánočních trhů

pozvankavanoce1vanoce2

vanocni_pribeh

Fotografie z vystoupení V.C. na náměstí

vanocni_trhy

Fotografie z vánočních trhů a vystoupení na Hřebíkárně

 

Záznam vystoupení:


Jarmila Ježilová, 2. 12. 2019

Taneční večer k 17. listopadu


TANEČNÍ VEČER SVOBODY

V sobotu 16.11. jsme  tradičně oslavili 30 let demokracie prostřednictvím Tanečního večera svobody. V Městském divadle Chomutov jsme spolu s Gymnáziem Chomutov a za finanční podpory Statutárního města Chomutova  a Grape SC, s.r.o. uspořádali retrovečer, ve kterém jsme se vrátili o více než 30 let zpět, abychom každému připomněli neradostné roky v totalitním státě  a následné změny.

V neposlední řadě jsme opět prostřednictvím charity podpořili dobrou věc - celkem 36 350,- Kč putuje potřebným, Honzovi Moravcovi a Milanu Tóthovi. Všem účastníkům večera i jednotlivým dárcům moc děkujeme.

"Díky, že můžem!"

 

koláž


Miloš Zelenka, 26. 11. 2019

Světáci - akademie 2019


akademie_2019_I

akademie_2019_II

Vážení příznivci školy, milí žáci,

školní gardenparty Světáci, konaná u příležitosti oslav 30 let svobody, svobodného projevu, myšlení a cestování, je šťastně za námi. Děkujeme za vaši přízeň, díky níž se podařilo přispět do Nadačního fondu Cesta proti bolesti částkou 23.373,- Kč.

Celou akci jsme uspořádali spolu s vámi a vašimi dětmi za laskavé pomoci těchto osob a organizací:

 pan Švestka, Globus, a.s., Bar Domino-Štěpán Číž, V & M FROZEN, Gastroplus Louny, UFS Knorr, pan Verner, Jaroslav Fottr (Agentura Saltus), Kultura a sport Chomutov, s.r.o

VELICE DĚKUJEME, VAŠÍ PŘÍZNĚ SI NESMÍRNĚ VÁŽÍME.

Za organizátory                                                                                                                    

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

 


Jarmila Ježilová, 21. 6. 2019

Stránka