Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

MĚŘENÍ RADONU 2019

Ředitel školy požádal zřizovatele o zajištění opětovného měření radonu v budově školy po stavebních úpravách, které mohly změnit parametry vzdušnosti budovy.    

Měření  se uskutečnilo v období 18. - 25. 3. 2019. 

Protokol o měření OAR z 18. -25. 3. 2019 ZDE.

V souladu se všemi předchozími doporučeními a dle výsledků všech protokolů provádíme doporučené větrání, což je optimální způsob zajištění bezpečného prostředí.

Další měření proběhne po dohodě s KHS Ústí nad Labem, pracoviště Chomutov, v měsíci prosinci 2020.

Miloš Zelenka, ředitel školy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZPRÁVA Z OPĚTOVNHO MĚŘENÍ RADONU 2017

Na základě požadavku části rodičovské veřejnosti byla ve škole v březnu 2017 opětovně přeměřena úroveň stopových částí radonu. Podle posudku SÚRO nebyly v budově nalezeny místnosti, ve kterých by v době pobytu dětí byla překročena referenční hodnota. Není tudíž potřeba provádět žádná opatření ke snížení ozáření z radonu. Přesto ředitel školy nařídil pokračovat ve větrání prostor před začátkem vyučování i v jeho průběhu tak, aby nebyl narušen tepelná komfort.

Se závěry SÚRO byl seznámen zřizovatel školy, který po realizaci I. etapy zateplení pláště školy rozhodne o efektivitě průběžného měření před dopkončením zateplení v roce 2018.

Miloš Zelenka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE ZE SCHŮZKY S RODIČI 2016

Dne 1. června 2016  a následně 28. srpna 2016 se ve školní jídleně a v SVČ Domeček uskutečnila schůzka rodičů s vedením školy, zástupci SÚRO a zřizovatele. Požadavek opakovaného měření výskytu radonu v některých učebnách byl akceptován s tím, že měření proběhne na začátku nové topné sezóny v běžných podmínkách provozu školy s minimalizací dopadu na jednu cílovou skupinu žáků. S protokolem  a návrhem případných dalších opatření budou zájemci seznámení jednak na další společné schůzce, jednak prostřednictvím webu školy.

Základní opatření ředitele školy:

 1. Střídání skupin žáků v učebnách vždy po jenom školním roce.
 2. Větrání prostor před začátkem vyučování i v jeho průběhu tak, aby nebyl narušen tepelná komfort.
 3. Opětovné měření v topné sezóně 2016/2017.
 4. Přijetí opatření dle dalších doporučení SÚRO po jednání se zřizovatelem.

Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy

2016-08-31

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

v předchozích měsících jste byli informováni o zvýšeném množství radonu naměřeném při orientačním měření ve školním roce 2014-2015. Státní ústav radiační ochrany na žádost zřizovatele školy provedl podrobné přeměření OAR  a vydal posudek s potěšujícím výsledkem.

Podle závěru posudku NEBYLY v budově nalezeny místnosti, ve kterých by byla v době pobytu dětí překročena směrná hodnota pro rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu, tj. 400Bq/m3. Viz výsledky měření OAR ZDE.

Z tohoto důvodu ke dni 1.4.2016 končí opatření ředitele k zajištění minimalizace potenciálního dopadu na žáky přestěhováním do SVČ Domeček a žáci 1.C a 2.A se budou od 4. dubna vzdělávat opět ve svých původních učebnách.

Nadále platí povinnost všech zaměstnanců školy věnovat zvýšenou pozornost dostatečné ventilaci vzduchu ve všech místnostech, kde probíhá výuka, zejména v přízemních učebnách. Věříme, že jarní počasí nám bude brzy velmi nápomocno.

Miloš Zelenka, ředitel školy

Chomutov 2016-03-31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

v průběhu loňského školního roku proběhlo na naší škole orientační měření přítomnosti radonu. V několika místnostech byly naměřeny zvýšené hodnoty, proto zřizovatel školy zajistil důkladnější a podrobnější měření, které proběhne v dohledné době.

Škola přijala doporučující opatření zvýšením větráním. V současné době probíhá jednání k řešní dalších organizačních opatření.

Děkujeme za pochopení situace.

Miloš Zelenka, ředitel školy

Chomutov 2015-12-11

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjádření zřizovatele k situaci:

     Na základě žádosti ředitele ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského bylo v roce 2014 zahájeno orientační měření přítomnosti radonu ve třídách školy. Měření prováděl Státní ústav radiační ochrany, který tuto službu nabízí školám zdarma v rámci státního programu. Měření probíhalo od října 2014 do června 2015. Výsledky byly škole sděleny písemně 26.10.2015 a ředitel školy informoval Město Chomutov jako zřizovatele 2.11.2015. V rámci měření bylo zjištěno překročení doporučené hranice 400 Bq/m3 ve třech třídách v přízemí jednoho pavilonu školy a v tělocvičně (naměřené zvýšené hodnoty byly v rozmezí 481-963Bq/m3. Odbor školství požádal 3.11.2015 Státní úřad radiační ochrany (SÚRO) o posouzení situace a doporučení dalšího postupu. Hodnocení situace a doporučení ze strany SÚRO je následující: Provedená měření jsou pouze orientační a slouží pouze k rozhodnutí, v kterých budovách a místnostech je vhodné provést přesná měření jinou metodou. Až výsledky těchto opakovaných měření umožňují rozhodnout, zda jsou nutná nějaká opatření k snížení koncentrace Radonu. Tato přesná měření by měla proběhnout do 3 měsíců. Ze strany SÚRO bylo v uvedených třídách doporučeno jediné opatření a to důkladné vyvětrání tříd ráno před příchodem žáků. Zdravotní rizika spojená s přítomností radonu vyvolávají pochopitelně obavy jak mezi žáky a jejich rodinami, tak mezi učiteli. Město proto hledá další možnosti jak zvýšit bezpečnost žáků a učitelů nad rámec doporučení SÚRO. Jednou z možností jsou organizační změny v chodu školy, které by mohly být účinné od 4.1.2016. Pro další postup města budou rozhodující výsledky opakovaného měření, které rozhodnou zda jsou nutná další opatření. Město zároveň požádá SÚRO o měření koncentrace radonu ve všech školských zařízeních. MUDr. Marian Bystroń