eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
 
ŠKOLNÍ ŘÁD
Vypracoval:
Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy
Schválil:
Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy
 
Pedagogická rada projednala dne:
1. září 2006
Směrnice nabývá platnosti ode dne:
4. září 2006
 
 
Všeobecná ustanovení
 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy a upravuje práva a povinnosti žáků, zaměstnanců a rodičů.
 
 
Ustanovení pro žáky
 
 
Žák má právo :
 
·         Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.
·         Sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich.
·         Od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz a pozdrav.
·         Být hodnocen individuálně a objektivně za výsledky své činnosti.
·         Požadovat po učiteli kritéria hodnocení a klasifikace na začátku školního roku i v jeho průběhu, zejména před realizací kontrolních prací.
·         Mít zadávané úkoly, jež jsou přiměřeně náročné jeho věkové skupině a rozvíjejí jeho nejlepší schopnosti, dovednosti a návyky.
·         Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání.
·         Oznámit zaměstnancům školy cítí-li se ohrožen, či omezován ve svých základních právech.
·         Pohybovat se o přestávce ve společných prostorách školy, kde je zajištěn dozor.
·         Dodržovat pitný režim i během vyučování, pociťuje-li žízeň.
·         Být seznámen s Úmluvou o právech dítěte.
 
 
Chování žáků v průběhu vyučování :
 
·         Žáci jsou povinni při jednání s dospělými pracovníky školy i se spolužáky držet se zásad slušného chování a úcty vůči druhému člověku.
·         Kultivovaně zdraví všechny dospělé osoby , které se nacházejí v objektu školy, nebo je potkáme daný den poprvé.
·         Žáci přicházejí na vyučování včas, řádně upraveni, oblečeni a vybaveni pomůckami na vyučovací hodiny.
·         Pro příchod do školy i odchod z ní používají žáci vchod u šaten, na odpolední vyučování a organizovanou mimoškolní činnost mohou využít hlavního vchodu, případně vchodu u tělocvičen. Mimo organizovanou činnost a vyučování je pobyt žáků ve všech prostorách školy přísně zakázán. 
·         Po příchodu do budovy se přezují ve své kmenové šatně a přezuti pokračují do učebny. Při odchodu z budovy je postup obdobný. Není přípustné vstupovat ve venkovní obuvi do vnitřního prostoru školy. K přezouvání používají žáci zásadně vhodnou hygienickou obuv. Není dovoleno vstupovat ve sportovní obuvi určené pro tělocvičnu či hřiště, dále v obuvi s podpatky, případně s černou špinící podešví. Kontrolu přezutí provádí ranní dozor u šaten, který je oprávněn vrátit žáka zpět. Pro případ ztráty musí být obuv podepsaná.
·         Žákům není dovoleno ponechávat po vyučování v šatnách své osobní věci, vyjma přezůvek. V tuto dobu škola neručí za případnou ztrátu ostatních věcí.
·         Šatna slouží pouze k přezouvání a převlékání, nikoli k pobytu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, pokud ředitel školy nerozhodne jinak ( v případě mimořádně nepříznivého počasí).
·         Při pozdním příchodu si žáci vezmou věci a obuv s sebou do třídy. Do šatny si odloží až o přestávce za doprovodu šatnáře a dozírajícího vyučujícího v přízemí budovy školy.
·         Přestávky jsou určeny k přechodu žáků ze třídy do třídy, odpočinku, splnění hygienických potřeb a přípravě na další vyučovací hodinu. Při konzumaci svačiny setrvává žák na svém místě,  ( včetně konzumaci nápojů z automatu ) .
·         Na toaletách se žáci o přestávce zbytečně nezdržují, dbají na čistotu a estetický pořádek. Do klozetových mís, mušlí, dámských bidetů a vodovodních výlevek nevhazují žádné předměty. Náhradu úmyslné škody příslušných prostor bude v plné míře škola požadovat na rodičích žáka.
·         Větrání a manipulace se zařízením a vybavením školy je povoleno pouze na přímý pokyn dospělého pracovníky školy.
·         Žáci respektují učitelovu katedru, není slušné se u ní dlouhodobě zdržovat, nahlížet do příprav a klasifikace.
·         Učitel má právo požadovat po žácích vykonávání základních služeb souvisejících s provozem školy mimo rámec předem určených služebních skupin.
·         Při pohybu po chodbách a schodištích se žáci chovají klidně a kultivovaně, nezdržují se v blízkosti zábradlí ani dveří od kabinetů. Po poslední vyučovací hodině jsou spořádaně odvedeni vyučujícím do šaten, kde se za dozoru vyučujícího buď obléknou a urychleně opustí budovu školy, případně se připraví na organizovaný odchod do jídelny.
·         Ve školní jídelně dodržují zásady správného stolování. Ze zdravotních důvodů nepoužívají žáci II. stupně modré stoly.Není žádoucí hlasitá mluva v době čekání na výdej oběda, ani při jeho konzumaci. Na pořádek dohlíží pedagogický dozor, který může žáka vykázat s jídelny.
·         Do školní družiny odcházejí děti v doprovodu vychovatelky, která si je vyzvedne před šatnou kmenové třídy.
·         Po skončení denního vyučování v příslušné učebně žáci pokládají židle na lavice a za dohledu vyučujícího odstraní nepořádek.
·         Po vyučování nebo po obědě se žáci bez zbytečného zdržování přezují a odcházejí domů. Žákovské služby ručí za urychlené uzamčení a pořádek v šatně.
·         Před budovou školy není dovoleno chodit a běhat po pozemku, po trávě a záhonech. Rovněž je zakázáno vstupovat do areálu školy bez domluvy se zaměstnancem školy či SC 80 Chomutov.
·         Slušní lidé nevenčí psy na školním pozemku !
 
 
Docházka do školy
 
·         Docházka do základní školy je povinná a trvá devět let.
·         Omlouvání nepřítomnosti se řídí vyhláškou školským zákonem ( § 50). Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
·         Každou předem známou nepřítomnost je zákonný zástupce povinen předem oznámit třídnímu učiteli / forma ústní i písemná /.
·         Uvolnit žáka z vyučování může třídní učitel v rozsahu jednoho vyučovacího dne, na delší dobu uvolňuje žáka ředitel školy na základě písemné žádosti podané prostřednictvím třídního učitele.
·         Nenadálou absenci / nemoc / oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole.
·         Každá nepřítomnost musí být zákonným zástupcem omluvena na omluvném listě v ŽK.
·         Neomluvená či pozdě omluvená absence se považuje za porušení zákona a bude posuzována ve spolupráci s MÚ Chomutov, odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
 
 
Zacházení s majetkem školním i osobním
 
·         S učebnicemi a školními pomůckami zacházejí žáci šetrně, aby mohly sloužit i dalším žákům.
·         Při manipulaci s pomůckami a učebnicemi jsou žáci povinni řídit se instrukcemi učitele. Rodiče jsou s požadavky vyučujících seznamováni na třídních schůzkách. Školní potřeby mimo učebnic a učebních textů schválených MŠMT ČR hradí rodiče.
·         Žáci chrání veškerý školní majetek před poškozením.
·         V případě úmyslného poškození učebnic a majetku bude škola požadovat plnou finanční náhradu na zákonných zástupcích , nadměrné poškození majetku řeší orgány činné v trestním řízení.
·         Žáci ctí osobní majetek každého jedince, tudíž veškerá manipulace s ním je dovolena pouze se svolením dotyčné osoby.
·         Případnou ztrátu osobních věcí hlásí žák ihned přítomnému dozírajícímu učiteli, nebo třídnímu učiteli. Na pozdní ohlášení nebude brán zřetel. Osobními věcmi se rozumí pouze školní pomůcky, propůjčené učebnice a sešity, dále pak oděv a obuv.
 
 
Ochrana zdraví při vzdělávání a všech akcích pořádaných školou
 
·         Každý žák pečuje o své zdraví a chová se tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví svým spolužákům. Důsledně dodržuje zásady osobní hygieny, utužuje svoje zdraví sportem a jinými pohybovými aktivitami.
·         Chytrý žák si je vědom toho, že je strůjcem vlastního osudu a že plně ponese následky hazardování s vlastním zdravím.
·         Všem žákům je přísně zakázáno kouření konzumace a donášení alkoholu, přechovávání, distribuce a užívání návykových látek a tabákových výrobků.
·         Žákům je zakázáno donášení a přechovávání věcí ohrožujících mravnost a lidskou důstojnost, používání nebezpečných věcí / nožů, pyrotechniky, zbraní … /.
·         Mravně silný jedinec není netečný vůči porušování lidských práv, chrání slabší spolužáky a tělesně postižené proti úkladům zbabělců. Vždy se postaví proti praktikám šikanování, rasové a sociální nesnášenlivosti a násilí.
·         Žákům se zakazuje jakkoli omezovat osobní svobodu spolužáků.
·         Žáci jsou povinni oznámit každé jednání, jež ohrožuje lidskou důstojnost. Pracovníky odpovědnými za monitorování takového chování jsou Mgr. Michal Šperling a Mgr. Filip Jančák.
·         Pokud žák utrpěl úraz, či pociťuje zdravotní indispozici, oznámí tuto skutečnost ihned vyučujícímu, příslušnému dozoru, nebo nejbližšímu zaměstnanci školy. Povinností každého člověka je takto učinit v případě úrazu druhé osoby.
 
 
Režim školy
 
·         Vyučování probíhá podle rozvrhu schváleného ředitelem školy od 4. září 2006.
·         Budova se pro žáky otevírá v 7.45 hod. / v 7.40 pro šatnáře /. V 7.55 jsou šatnáři povinni uzamknout šatny, později příchozí žáci si všechny své věci vezmou do učebny a do šatny je uschovají až o další přestávce. Žáci navštěvující školní družinu mají přístup do družiny v  době 6.00 – 7.30 hod., pro ostatní je vstup do budovy zakázán, pokud k tomu nejsou vyzváni zaměstnancem školy.
·         Žáci se po celou dobu řídí pokyny dozírajících zaměstnanců školy.
·         Chodí-li žáci na odpolední vyučování a na nesportovní zájmové útvary, vstupují do prostoru šaten ve 14.10 a vyčkají tam příchodu vyučujícího. Návštěvníci sportovních kroužků a her vstupují do budovy vchodem u tělocvičen a venkovním vchodem do šatny, kde se přezují do obuvi vhodné pro pobyt v tělocvičně. Za dodržování tohoto ustanovení odpovídají jednotliví vyučující a vedoucí zájmových útvarů.
·         Vyučovací hodiny jsou 45 minutové, přestávky jsou desetiminutové. Hlavní přestávka je po 2. vyučovací hodině a trvá 20 minut.
·         Na začátku vyučovací hodiny jsou žáci povinni být na svých místech a vyčkat příchodu vyučujícího. Zvonění na konci hodiny je upozorněním pro vyučujícího, že uběhlo 45 minut. Hodinu oficiálně zakončí vyučující.
·         Dopolední vyučování začíná v 8.00 hod., odpolední ve 14.15 hod.
·         Školní budova se zamyká v 16. 30 hodin.
·         Tělocvična, odborné pracovny a školní družina se řídí samostatnými doplňky vnitřního řádu.
 
 
Žákovské služby
 
 
 •          Službu určuje a řídí třídní učitel.
 •          Šatnáři  odemykají a uzamykají šatnu, kontrolují a udržují pořádek v šatně,
 •     uložení obuvi a osobních   věcí, doprovázejí opozdilé žáky do šatna,
 •     zodpovídají za osobní věci  spolužáků v době oběda. Starají se o třídní knihu,
 •     přenášejí ji mezi     učebnami, zajišťují dodatečné zápisy.
 •         Pořádková služba  kontroluje pořádek a čistotu ve třídě, pečuje o čisticí prostředky , zodpovídá za pořádek při opouštění učebny, zvedání židlí po poslední vyučovací hodině, hlásí případné závady na majetku školy příslušnému vyučujícímu / správci učebny /.
                                                                
 
 
 
 
Ustanovení pro zákonné zástupce žáků
 
Zákonní zástupci mají právo :
 
a)    na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
b)    volit a být voleni do školské rady
c)    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
d)    na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
e)    v případě pochybností o správnosti hodnocení žáka na konci každého pololetí požádat
       do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o komisionální přezkoušení
 
 
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni :
 
 •   zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
 • na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 • informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 
 
 
Docházka do školy
 
 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný   vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu   učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace).
 • Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
 
 
Školní jídelna
 
Žádáme rodiče, aby dodržovali následující pravidla:
 
·         Nahlaste v kanceláři ŠJ včas každou změnu (zrušení stravování, změnu platby, bydliště, telefonu, třídy).
·         Veškeré platby za obědy musí být na účtu školy nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující. Nezaplacení obědů není považováno za odhlášení ze stravování.
·         Obědy odhlašujte vždy 1 den předem do 14 hodin v kanceláři ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle 474 688 454.
·         Při absenci nemá žák nárok na dotovaný oběd ve ŠJ – obědy je nutné odhlásit s výjimkou prvního dne vícedenní absence.
 
Školní družina
 
Prosíme rodiče, kteří mají děti ve školní družině, aby respektovali následující pravidla:
 
·         Zákonní zástupci přihlašují dítě formou zápisního lístku, kde jsou časově vyznačeny odchody žáka a osoby, kterým je dítě předáváno.
·         Zákonní zástupci platí úplatu za pobyt dítěte ve ŠD v stanoveném termínu, osobně předávají dítě vychovatelce v ranní družině, osobně si dítě přebírají po skončení ŠD (není-li odchod domluven jinak).
·         Zákonní zástupci omlouvají absenci přihlášeného dítěte, oznamují vychovatelce každou změnu týkající se docházky a kontaktů na zákonné zástupce, označí všechny osobní věci dítěte pro případ ztráty.
 
 
 
                                                                                                          Mgr. Miloš Zelenka
                                                                                                                ředitel školy