Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

 

 
 
Česká školní inspekce
Ústecký inspektorát
 
 
 
Inspekční zpráva
 
Základní škola Chomutov,
Akademika Heyrovského 4539
 
Adresa: Ak. Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov
 
Identifikátor školy: 600 077 381
 
Termín konání inspekce: 1. – 5. a 17. prosinec 2003
 
 
 
Výňatek z inspekční zprávy obsahuje pouze kapitoly :     
1.      Úvodní stránka
2.      Předmět inspekční činnosti
3.      Závěr inspekce
4.      Poslední stránka s podpisy ( fotokopie )
 
 
 
Čj.:
065 324/03 - 5002
Signatura:
of1cx114
 
 
 
 
Předmětem inspekční činnosti bylo zjištění a zhodnocení:
v    personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v základní škole (dále ZŠ) vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
v    materiálně-technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v ZŠ vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
v    průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve vybraných předmětech 1. stupně ZŠ vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
v    průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy ve vybraných přírodovědných předmětech 2. stupně ZŠ vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
v    průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v předmětu anglický jazyk ve 4. – 9. ročníku ZŠ vzhledem ke schváleným učebním dokumentům
 
závěr
Personální podmínky základní školy odvíjející se od 74% kvalifikovanosti pedagogického sboru umožňují realizaci zvoleného vzdělávacího programu. Při přidělování předmětů do úvazků učitelů je preferována jejich odbornost, praxe a další schopnosti. Organizace chodu školy je funkční, stejně tak jako systém výchovného poradenství a prevence soc. patologických jevů. Velmi dobře je zajišťována informovanost zákonných zástupců žáků, rezervy v kontrolním systému byly zjištěny ve směru k výuce anglického jazyka.
Pro realizaci vzdělávacího programu má škola vynikající prostorové a materiální podmínky. Výuka všech předmětů probíhá takřka výhradně v odborných učebnách, učitelé mají k dispozici kabinety s dostatkem pomůcek. Zlepšuje se zázemí pro relaxaci žáků o přestávkách. Slabá místa (venkovní prostory, úniky tepla) má vedení školy podchycena a zanalyzována, jejich řešení je součástí koncepce dalšího zkvalitňování materiálně technických podmínek, kterou škola postupně naplňuje.
Učební plány škola dodržuje, neplnění osnov nebylo v případě sledovaných předmětů zjištěno. Vynikající je nabídka volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Ve výuce převažují tradiční frontální formy a metody práce, které někdy vedly k dominantní roli učitele a komunikaci jen s úzkým okruhem žáků. U některých učitelů však již byly efektivně zařazované i modernější prvky (osvojování nových poznatků na základě pozorování, práce s informacemi a vlastních aktivních činností, předkládání problémových úloh, vedení žáků ke kooperaci, diskuze), podporující činnostní a tvořivé učení žáků. Kvalitní úroveň měla výuka sledovaných přírodovědných předmětů, pozitivní zjištění převažovala i na 1. stupni. Za tímto hodnocením zaostává podprůměrná úroveň výuky anglického jazyka. I přes velmi dobré jazykové zázemí vyučujících byla patrná absence návyku žáků na cizojazyčnou komunikaci, dominantní roli mají v hodinách učitelé. Často opakovaným nedostatkem na 2. stupni byly závěry hodin bez shrnutí, zhodnocení práce žáků, bez prostoru pro jejich sebehodnocení a s přetahováním výuky do přestávek.
Škola umožňuje žákům zapojení do řady sportovních, společenských a kulturních aktivit, usiluje o větší otevřenost vůči rodičům a širší veřejnosti vůbec.
 
V porovnání s inspekčními zjištěními z roku 1999 ČŠI konstatuje:
 • výrazně se rozšířila nabídka volitelných předmětů
 • zlepšila se strukturovanost učiva v matematice
 • zkvalitnil se systém otevřenosti školy
 • trvale nadprůměrné jsou další aktivity školy, vhodně doplňující vých. - vzděl.program
 • školní řád se vyznačuje větší demokratičností
 • byl zaveden systém spolupráce učitelů na bázi předmětových komisí
 • podařilo se založit Radu školy
 • zlepšila se vybavenost tříd školním nábytkem
 • zlepšení doznal i učebnicový fond
 • prostory chodeb jsou upravovány pro relaxační vyžití
 • změnil se způsob využívání učeben (na 2. stupni přechod od kmenových k odborným)
 • přetrvávají nedostatky týkající se závěrů hodin
 • opětovně byla zachycena slabá místa ve výuce cizího jazyka