Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

        Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 
         Školská rada při ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 

Chomutov 15.9. 2006 

   Informace pro rodiče k tvorbě školního vzdělávacího programu


                        Vážení rodiče,

      v souladu s ustanovením zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, i naše škola prochází kurikulární reformou, jež spočívá v tvorbě a realizaci vlastního školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání ČR. Od 1. 9. 2007 tak podle tohoto komplexního dokumentu budeme naplňovat nové vzdělávací cíle, které v souladu s potřebami života v současnosti a budoucnosti směřují k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

     V loňském školním roce proběhlo na naší škole anonymní dotazníkové šetření společnosti SCIO s cílem zajistit počáteční analýzu stavu školy a moci tak sladit požadavky práce pedagogů na novém programu s očekáváním žáků a rodičů. Vyhodnocení, s nímž byli seznámeni členové nové školské rady, slouží řediteli školy k vytyčování koncepce tak, aby byly posilovány pozitivní tendence vycházející ze zjištění celého průzkumu a eliminovány problematické oblasti práce školy.

Hlavní zjištění Mapy školy – SCIO :


1.V porovnání s celorepublikovým průměrem v drtivé většině nadstandardní shoda v hodnocení bezpečného klimatu ve škole, kvalifikovanosti pedagogického sboru, korektnosti vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči, nabídky volnočasových aktivit, prezentace práce školy na veřejnosti.
2.Spíše pozitivní vyjádření se týkalo oblasti kvality výuky ( zejména úspěšnosti žáků při přijímání na SŠ), částečně i vybavenosti a postupné modernizace školy.
3.Rezervy byly zúčastněnými respondenty (žáky,rodiči i pedagogy ) spatřovány zejména v neefektivní motivaci žáků učit se, problematické kázni úzké skupiny žáků, nedostatečné informovanosti rodičů o záměrech školy, nezájmu některých rodičů o vzdělávání dětí a nestejné úrovni výuky v ročnících a předmětech. 

( Kompletní hodnotící zprávu s komentářem ředitele školy najdete na www.12zscv.cz ) 

                           „ Škola – strom života...“ 

 Zaměření naší školy - ( prozatímní název školního vzdělávacího programu)

1. Škola všeobecná, moderní, bezpečná, otevřená:

   Všeobecná -nepřikláníme se k úzké specializaci, která by vedla k jednostrannému rozvoji jednotlivce, ale usilujeme o školu všeobecnou, s podporou žáků mimořádně nadaných a též žáků se specifickými obtížemi v učení.
   Moderní - vycházíme z  osvědčených tradic národního školství, upřednostňujeme však moderní metody a formy práce, platí pro nás,že výuka má být propojena s praktickým životem.Výuku provázíme PC programy, projektovými dny, exkurzemi, besedami, výlety, zájezdy, návštěvami kulturních zařízení, neopomíjíme charitativní akce a zapojujeme se do aktuálních regionálních i celospolečenských akcí.
Bezpečná -vytváříme příjemné, podněcující a měnící se prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i zaměstnance. Klademe důraz na vzájemnou důvěru a respekt, demokratická pravidla a vnitřní kázeň.
   Otevřená - škola je otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, je místem pro aktivity žáků a veřejnosti i po skončení výuky.

2. Škola podporující jazykovou vybavenost, sportovní aktivity a estetickou výchovu

   Jazyková vybavenost -výuka je organizována do skupin v každém ročníku dle jazykové úrovně jednotlivých žáků, spolupracujeme se zahraničními školami a formou projektových dnů seznamujeme žáky s kulturními odlišnostmi cizích zemí, posilujeme a rozšiřujeme provázanost výuky cizího jazyka a jiných předmětů, též vytváříme možnosti atraktivní nabídky zájmových útvarů.
   Sportovní aktivita -talentované děti se profilují podle zájmu v širší skupině při kolektivních sportech ( softbal, volejbal, fotbal, florbal),dáváme prostor individuálním sportovním aktivitám, kdy jsou dětem umožněny tréninkové jednotky i v době dopoledního vyučování ( tenis, lyžování..)
   Estetická výchova -probouzíme u žáků chuť k vlastní tvorbě, rozvoji fantazie, manuální zručnosti, nabízíme velkou škálu zájmových útvarů zaměřených na estetickou výchovu ve všech oblastech lidských činností.Stále podporujeme tvůrčí aktivitu v keramické dílně nejen u žáků naší školy, ale i zájemců z řad patronátních mateřských škol a pořádáme společná keramická odpoledne pro rodiče s dětmi naší školy. 

( Na tomto zaměření se usnesli pedagogové školy v rámci semináře k tvorbě švp. )

   Práce na novém školním vzdělávacím programu je jednak během na dlouhou trať, jednak příležitostí k participaci partnerů školy na utváření filozofie a dalšího směřování školy. Jsme potěšeni, že mezi takovéto partnery můžeme počítat i Vás – zodpovědné a aktivní rodiče. 
  

   Veškeré Vaše připomínky, postřehy a nápady rádi přijmeme na níže uvedených kontaktních adresách, případně při osobním jednání.

                Děkujeme za čas věnovaný budoucnosti Vašich dětí.            Ing.OldřichMoravec                                  Mgr. Miloš Zelenka   

           předseda školské rady                                                 ředitel školy