Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Bylo vydáno organizační opatření ředitele školy ohledně ředitelského volna na 18. listopadu 2022. Celé znění naleznete v Informacích vedení školy.

Informace ředitele školy

        Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 
         Školská rada při ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského 4539 

Chomutov 15.9. 2006 

   Informace pro rodiče k tvorbě školního vzdělávacího programu


                        Vážení rodiče,

      v souladu s ustanovením zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, i naše škola prochází kurikulární reformou, jež spočívá v tvorbě a realizaci vlastního školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání ČR. Od 1. 9. 2007 tak podle tohoto komplexního dokumentu budeme naplňovat nové vzdělávací cíle, které v souladu s potřebami života v současnosti a budoucnosti směřují k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

     V loňském školním roce proběhlo na naší škole anonymní dotazníkové šetření společnosti SCIO s cílem zajistit počáteční analýzu stavu školy a moci tak sladit požadavky práce pedagogů na novém programu s očekáváním žáků a rodičů. Vyhodnocení, s nímž byli seznámeni členové nové školské rady, slouží řediteli školy k vytyčování koncepce tak, aby byly posilovány pozitivní tendence vycházející ze zjištění celého průzkumu a eliminovány problematické oblasti práce školy.

Hlavní zjištění Mapy školy – SCIO :


1.V porovnání s celorepublikovým průměrem v drtivé většině nadstandardní shoda v hodnocení bezpečného klimatu ve škole, kvalifikovanosti pedagogického sboru, korektnosti vztahů mezi učiteli, žáky a rodiči, nabídky volnočasových aktivit, prezentace práce školy na veřejnosti.
2.Spíše pozitivní vyjádření se týkalo oblasti kvality výuky ( zejména úspěšnosti žáků při přijímání na SŠ), částečně i vybavenosti a postupné modernizace školy.
3.Rezervy byly zúčastněnými respondenty (žáky,rodiči i pedagogy ) spatřovány zejména v neefektivní motivaci žáků učit se, problematické kázni úzké skupiny žáků, nedostatečné informovanosti rodičů o záměrech školy, nezájmu některých rodičů o vzdělávání dětí a nestejné úrovni výuky v ročnících a předmětech. 

( Kompletní hodnotící zprávu s komentářem ředitele školy najdete na www.12zscv.cz ) 

                           „ Škola – strom života...“ 

 Zaměření naší školy - ( prozatímní název školního vzdělávacího programu)

1. Škola všeobecná, moderní, bezpečná, otevřená:

   Všeobecná -nepřikláníme se k úzké specializaci, která by vedla k jednostrannému rozvoji jednotlivce, ale usilujeme o školu všeobecnou, s podporou žáků mimořádně nadaných a též žáků se specifickými obtížemi v učení.
   Moderní - vycházíme z  osvědčených tradic národního školství, upřednostňujeme však moderní metody a formy práce, platí pro nás,že výuka má být propojena s praktickým životem.Výuku provázíme PC programy, projektovými dny, exkurzemi, besedami, výlety, zájezdy, návštěvami kulturních zařízení, neopomíjíme charitativní akce a zapojujeme se do aktuálních regionálních i celospolečenských akcí.
Bezpečná -vytváříme příjemné, podněcující a měnící se prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i zaměstnance. Klademe důraz na vzájemnou důvěru a respekt, demokratická pravidla a vnitřní kázeň.
   Otevřená - škola je otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, je místem pro aktivity žáků a veřejnosti i po skončení výuky.

2. Škola podporující jazykovou vybavenost, sportovní aktivity a estetickou výchovu

   Jazyková vybavenost -výuka je organizována do skupin v každém ročníku dle jazykové úrovně jednotlivých žáků, spolupracujeme se zahraničními školami a formou projektových dnů seznamujeme žáky s kulturními odlišnostmi cizích zemí, posilujeme a rozšiřujeme provázanost výuky cizího jazyka a jiných předmětů, též vytváříme možnosti atraktivní nabídky zájmových útvarů.
   Sportovní aktivita -talentované děti se profilují podle zájmu v širší skupině při kolektivních sportech ( softbal, volejbal, fotbal, florbal),dáváme prostor individuálním sportovním aktivitám, kdy jsou dětem umožněny tréninkové jednotky i v době dopoledního vyučování ( tenis, lyžování..)
   Estetická výchova -probouzíme u žáků chuť k vlastní tvorbě, rozvoji fantazie, manuální zručnosti, nabízíme velkou škálu zájmových útvarů zaměřených na estetickou výchovu ve všech oblastech lidských činností.Stále podporujeme tvůrčí aktivitu v keramické dílně nejen u žáků naší školy, ale i zájemců z řad patronátních mateřských škol a pořádáme společná keramická odpoledne pro rodiče s dětmi naší školy. 

( Na tomto zaměření se usnesli pedagogové školy v rámci semináře k tvorbě švp. )

   Práce na novém školním vzdělávacím programu je jednak během na dlouhou trať, jednak příležitostí k participaci partnerů školy na utváření filozofie a dalšího směřování školy. Jsme potěšeni, že mezi takovéto partnery můžeme počítat i Vás – zodpovědné a aktivní rodiče. 
  

   Veškeré Vaše připomínky, postřehy a nápady rádi přijmeme na níže uvedených kontaktních adresách, případně při osobním jednání.

                Děkujeme za čas věnovaný budoucnosti Vašich dětí.            Ing.OldřichMoravec                                  Mgr. Miloš Zelenka   

           předseda školské rady                                                 ředitel školy

Archivní weby

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kristina BĚHOUNKOVÁ - 9.A

Město Chomutov

Projekty školy