Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

INFORMACE O ŠKOLE

skola_reditel

 
Jsme plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Naši žáci pocházejí jednak ze spádové oblasti sídliště Horní Ves a okolních menších obcí, jednak z dalších lokalit Chomutova a Jirkova. Jsme otevřeni přijetí všech žáků, kteří projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. V posledních letech vzděláváme více dětí cizích státních příslušníků i těch, kteří vyžadují speciální péči a upřednostňují příjemné školní klima.
 
Náš školní vzdělávací program "Škola - strom života" vychází z obecně vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce pedagogického procesu a života školy vůbec. V našem pojetí má škola v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení.
Naším koncepčním záměrem je poskytnout kvalitní základní vzdělání, zpřístupnit školu všeobecnou, moderní, bezpečnou a otevřenou:
  • všeobecná - nepřikláníme se k úzké specializaci, která by vedla k jednostrannému rozvoji jednotlivce, ale usilujeme o školu všeobecnou, s podporou žáků mimořádně nadaných a též žáků se specifickými obtížemi v učení.
  • moderní - vycházíme z osvědčených tradic národního školství, upřednostňujeme však moderní metody a formy práce, platí pro nás, že výuka má být propojena s praktickým životem. Výuku provázíme počítačovými programy, projektovými dny, exkurzemi, besedami, výlety, zájezdy, návštěvami kulturních zařízení, neopomíjíme charitativní akce a zapojujeme se do aktuálních regionálních i celospolečenských akcí.
  • bezpečná - vytváříme příjemné, podněcující a měnící se prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i zaměstnance. Klademe důraz na vzájemnou důvěru a respekt, demokratická pravidla a vnitřní kázeň.
  • otevřená - škola je otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, je místem pro aktivity žáků a veřejnosti i po skončení výuky. Škola pořádá pro rodiče i děti akce s cílem větší participace na průběhu vzdělávání (dny otevřených dveří, velikonoční a vánoční trhy, besídky, společné dílny a projektové dny, pasování žáků 1. ročníku, slavnostní ukončení základního vzdělávání, společenské večery).
 
Vzdělávací podmínky školy
 
20 učeben slouží jako kmenové, škola dále disponuje 5 odděleními školní družiny, žákovskou knihovnou, odbornou pracovnou přírodopisu, hudební výchovy, cvičnou kuchyňkou, výtvarným ateliérem, keramickým studiem, dílnami se skleníkem, 2 tělocvičnami se samostatnými šatnami včetně sprch, velkou společenskou místností k pořádání besed, výstav a divadelních představení a 2 učebnami informatiky. V listopadu 2007 byla zprovozněna integrovaná učebna pro výuku přírodovědných předmětů za pomoci Nadace ČEZ.
Součástí školy je i zahrada s jabloňovým sadem a pozemky.
V areálu se dále nachází sportovní hřiště (softbal, dráha na závody modelů terénních aut, travnaté hřiště). Pavilony školy uzavírají malé atrium. Vnitřní prostory jsou vzdušné a prosvětlené, na výzdobě se podílejí učitelé i žáci.
Po všech místnostech je nově rozvedena síť LAN s připojením na internet, většina učeben je osazena počítači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Celá škola je napojena na wifi.
 
Organizace chodu školy probíhá s ohledem na psychické a fyzické možnosti žáků. Je zajištěna ochrana jejich bezpečnosti a zdraví. Nově obnovovaný žákovský nábytek odpovídá evropským normám. Částečně zrekonstruované toalety splňují nové hygienické i estetické normy. Pitný režim je zajištěn kvalitní vodou z vodovodního řadu.
 
Na škole pracují 2 výchovní poradci (profesní, pro inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pro řešení výchovných problémů), školní metodik prevence patologických jevů a školní speciální pedagog.
 
Samoprávním orgánem je školská rada, která v platnosti nové školské legislativy navázala na práci předchozí rady školy. Jejím hlavním úkolem je dohled nad koncepcí a průběhem vzdělávání a hospodařením školy. Děti využívají k prosazení svých nápadu též Radu žáků.

 
Historie školy
 
2. září 1974 byla uvedena do provozu první část školy pro mladší žáky 1. – 5. ročníku. Během školního roku se dokončovaly další pavilony a potřebná školní zázemí. Postupně se tyto části školy uváděly do provozu, dokončovaly se dvě tělocvičny a veliký sportovní areál. 1. září 1975 bylo zahájeno vyučování také na 2. stupni školy. Škola měla ve školním roce 1975 – 1976 celkem 494 žáků v sedmnácti třídách.
Ve školním roce 1976 – 1977 již měla škola také svůj 9. ročník a byla tak úplnou "devítiletkou". Ve dvaceti třídách končilo  609 žáků.
Škola měla původní stavební kapacitu 480 žáků, ale pro velký zájem rodičů o vzdělávání  dětí jsme kapacitu rozšířili na 520.
Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvuje 513 žáků.

Vedení školy:

Školní rok Ředitel školy Školní rok Zástupce ředitele
 1974 - 1977  Josef Kůta  1974 - 1976  Hana Markesová
 1977 - 1987  Jan Rouček  1977  Ludmila Petráčková
 1987 - 1991  Alice Seifertová  1977 - 1987  Alice Seifertová
 1991 - 1992  Vladimír Kafka  1987 - 1988  Václav Mach
 1992 - 2001  Jan Křeček  1988 - 1991  Luboš Pajer
 2001 - dosud  Miloš Zelenka  1991 - 1992  Jan Křeček
     1992 - 2004  Vladimír Kafka
     2004 - 2020  Michal Šperling
     2009 - dosud  Monika Margitičová
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Chomutova č. 148/2008 ze dne 24.11.2008 došlo ke sloučení dvou chomutovských škol v lokalitě Horní Ves. Právním nástupcem Základní školy Chomutov, Havlíčkova 3675 se s účinností od 1. ledna 2009 stala Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.