Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 zahájení školního roku  2. 9. 2019
 podzimní prázdniny  29. - 30. 10. 2019
 vánoční prázdniny  23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
 začátek vyučování  6. 1. 2020
 zápis do 1. ročníku  1. - 30. 4. 2020 v souladu s požadavky zřizovatele
   (upřednostněni budou žáci s místem trvalého bydliště
   ve spádovém obvodu naší školy, viz kritéria)
 pololetní vysvědčení  30. 1. 2020
 pololetní prázdniny  31. 1. 2020
 jarní prázdniny  3. 2. - 9. 2. 2020
 velikonoční prázdniny  9. 4. 2020
 vysvědčení  30. 6. 2020
 hlavní prázdniny  1. 7. - 31. 8. 2020
 Státní a jiné svátky (dny pracovního klidu) v období školního roku
   28. 9. 2019
   28. 10. 2019
   17. 11. 2019
   24. - 26. 12. 2019
   1. 1. 2020 
   10. 4. 2020
   1. 5. 2020
   8. 5. 2020
 Termín odevzdání přihlášek na střední školy
 talentové zkoušky  
 ostatní střední školy  
 Přijímací zkoušky na státní střední školy
 talentové zkoušky  
 1. kolo přijímacích zkoušek  
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
Ročník Vzdělávací program Č.j.
1.-9.r.
Školní vzdělávací program pro základní a předškolní vzdělávání Škola - strom života
verze 07/2016
RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24 653/2006-24, č.j. 15 523/2007-22 a č.j. MŠMT-2647/2013-210, včetně přílohy upravující ZV pro žáky s LMP
 
 

 
 
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE
  • informace o průběhu vzdělávání žáka
  • pomoc při řešení závažných skutečností týkajících se žáka
  • zajištění společného postupu rodiny a školy podle platné legislativy

 

  Kontaktní osoba Místnost Doba
 Úřední hodiny ředitele školy  Mgr. Miloš Zelenka  ředitelna
St 14-16
+ dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP
 (profesní orientace, řešení kázeňských problémů)
 Mgr. Michal Šperling
 kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP  Mgr. Monika Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Výchovný poradce (žáci se spec. vzdělávacími potřebami)
 Mgr. Monika  Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 15-16
 Školní preventista  Mgr. Filip Jančák  kabinet AJ
 St 15-16
 + dle potřeby
 Speciální pedagog
 Mgr. Renata Potrebuješová
 ŠPP
 
 
Logopedická asistentka
Mgr. Pavlína
Pretlová
 
podle
rozvrhu
 Školní knihovna      
 Informace o prospěchu a chování žáků - individuální
 všichni pedagogové
 kabinety
učebny
 1. středa
v měsíci
14-16
 Třídní schůzky - společné

 
 
 třídní učitelé  kmenové třídy  viz rozpis
 
 
 I. stupeň  15.30-16.30
 II. stupeň  16.00-17.00
Třídnické hodiny třídní učitelé učebny
středa
8.00-8.45

 

PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A PEDAGOGICKÝCH RAD
 
Konzultační hodiny s učiteli - každá 1. středa v měsíci 14.00 - 15.30 hod. 
 
Třídní schůzky společné (podle rozpisu): 
 
I. stupeň 15.30 - 16.30 hod.
II. stupeň 16.00 - 17.00 hod.
 
 
29.8.2019
 Pedagogická rada
 Organizace školního roku
 
 
 Třídnické hodiny, jejich náplň
    Formativní hodnocení žáků
     Způsoby informovanosti zákonných zástupců
 
 
 Směrnice školy, BOZP a PO, školní řád
 
 
 GDPR
    Projekty 2018/2019 - OPVVV, Map, IROP, Šablony II
 
 
 
 11.9.2019
 Třídní schůzka
Školní řád/zpětná vazba změn 2018
    Poradenská činnost školy, speciální pedagog
 
 
Plán činnosti třídního učitele (časový a finanční rámec)
 
 
Třídnické hodiny - OSV
 
 
 Vzájemná informovanost (matrika - změny, úrazy)
 
 
Klima školy - Scio
     
27.11.2019
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
 
 
 Plnění poradenské činnosti školy (prevence,
 
 
 záškoláctví, kariérní poradenství, podpůrná opatření)
    Formativní hodnocení žáků
 
 
 Plnění projektů
 
 
 
4.12.2019
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
 Sebehodnocení žáků, kariérní poradenství
    Plány pedagogické podpory
 
 
 
 22.1.2020
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 
 
 Informace výchovných poradců
 
 
 Informace školního metodika prevence
    Analýza kontrolní a hospitační činnosti za 1. pol.
 
 
 
 22.4.2020
 Pedagogická rada
 Hodnocení vzdělávání a chování za 3. čtvrtletí
 
 
 Analýza znalostí a dovedností žáků podle Standardu ZV
 
 
 
 6.5.2020
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
Třídnické informace (akce tříd na 4. čtvrtletí)
    Podpůrná a nápravná opatření
 
 
 
 22.6.2020
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
 
 
 Výsledky vzdělávání žáků, analýza úspěšnosti
 
 
 Podklady k výroční zprávě
 
 

Nepovinné předměty pro žáky 1. - 9. ročníku ve školním roce 2019/2020:

 

roč.

hod./týd.

předmět

vyučující

I. st.

2+2+2

Výtvarná tvořivost - keramika

Eva Opálková

I.+II.

1

Zdravotní tělesná výchova

Jana Pondělíčková

 

Volitelné předměty pro žáky 1. - 9. ročníku ve školním roce 2019/2020:

 

roč.

hod./týd.

1. předmět

2. předmět

6.

1

Konverzace v angličtině

Sportovky

7.

1

Konverzace v angličtině

Cvičení z ČJ

8.

1

Konverzace v angličtině

Cvičení z ČJ

9.

1

Konverzace v angličtině/němčině

Cvičení z ČJ

7.- 9.

1

Cvičení z informatiky/Dětská televize/Ekologie/Fyzikální praktika/Sportovní hry/Výtvarný seminář/Cvičení z matematiky

 

Zájmové útvary / vč. Šablon II ve školním roce 2019/2020/bude doplněno později dle skutečnosti

 

roč.

hod./týd.

předmět

vyučující

       
       
       
       
       

I.a II.

potřeba

Pedagogická intervence

Pedagogové dle NFN