Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 

 zahájení školního roku  1. 9. 2021
 podzimní prázdniny  27. a 29. 10. 2021
 vánoční prázdniny  23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
 začátek vyučování  3. 1. 2022
 zápis do 1. ročníku  1. - 30. 4. 2022 v souladu s požadavky zřizovatele
   (upřednostněni budou žáci s místem trvalého bydliště
   ve spádovém obvodu naší školy, viz kritéria)
 pololetní vysvědčení  31. 1. 2022
 pololetní prázdniny  4. 2. 2022
 jarní prázdniny  21. 2. - 27. 2. 2022
 velikonoční prázdniny  14. 4. 2022
 vysvědčení  30. 6. 2022
 hlavní prázdniny  1. 7. - 31. 8. 2022
 Státní a jiné svátky (dny pracovního klidu) v období školního roku
   28. 9. 2021
   28. 10. 2021
   17. 11. 2021
   24. - 26. 12. 2021
   1. 1. 2022 
   15. 4. 2022
   1. 5. 2022
   8. 5. 2022
 Termín odevzdání přihlášek na střední školy
 talentové zkoušky  30. 11. 2021
 ostatní střední školy  1. 3. 2022
 Přijímací zkoušky na státní střední školy
 talentové zkoušky  
 1. kolo přijímacích zkoušek  
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
Ročník Vzdělávací program Č.j.
1.-9.r.
Školní vzdělávací program pro základní a předškolní vzdělávání Škola - strom života
verze 07/2016
+ dodatek 2020
RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22, č.j. 24 653/2006-24, č.j. 15 523/2007-22 a č.j. MŠMT-2647/2013-210, včetně přílohy upravující ZV pro žáky s LMP

 

 

 
 
KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY A RODIČE
  • informace o průběhu vzdělávání žáka
  • pomoc při řešení závažných skutečností týkajících se žáka
  • zajištění společného postupu rodiny a školy podle platné legislativy

 

  Kontaktní osoba Místnost Doba
 Úřední hodiny ředitele školy  Mgr. Miloš Zelenka  ředitelna
St 14-16
+ dle dohody
 Úřední hodiny zástupce ŘŠ a VP  Mgr. Monika Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 + dle dohody
 Výchovný poradce (žáci se spec. vzdělávacími potřebami)
 Mgr. Monika  Margitičová
kancelář
 ZŘŠ
 St 14-16
 Výchovný poradce a školní preventista  Mgr. Filip Jančák  kabinet AJ
 předem domluvit mail/tel. - dle potřeby
 Speciální pedagog
 Mgr. Renata Potrebuješová
 ŠPP
 
 
Logopedická asistentka
Mgr. Pavlína
Pretlová
 
podle
rozvrhu
 Informace o prospěchu a chování žáků - individuální
 všichni pedagogové
 kabinety
učebny
 online - EduPage, meet
 Třídní schůzky - společné

 
 
 třídní učitelé  kmenové třídy  viz rozpis
 
 
 I. stupeň  15.30-16.30
 II. stupeň  16.00-17.00
Třídnické hodiny třídní učitelé učebny
pondělí
8.00-8.45

 

 

PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A PEDAGOGICKÝCH RAD
 
Konzultační hodiny s učiteli - EduPage, po indiv. domluvě 
 
Třídní schůzky společné (podle rozpisu): 
 
I. stupeň 15.30 - 16.30 hod.
II. stupeň 16.00 - 17.00 hod.
 
 
31.8.2021
 Pedagogická rada
 Organizace školního roku
1.9.2021
 
 Úprava vzdělávacího obsahu - Covid
    Vzdělávací cíle + formativní hodnocení žáků
     Způsoby informovanosti zákonných zástupců
 
 
 Legislativní změny, směrnice školy, BOZP a PO, GDPR
    Projekty 2021/2022 - Map CV, Šablony II, granty MMCH
 
 
 
 8.9.2021
 Třídní schůzka
Úprava vzdělávacího obsahu
  Třídní schůzky Povinnost distančního vzdělávání
 
proběhnou podle
ELŽK - vzájemná informovanost, matrika, úrazy
 
vyhodnocení krajské
Plány pedagogické podpory
 
hygienické stanice
 Školní řád/odpovědnost rodičů
 
v různých časových
Poradenská činnost školy, speciální pedagog
  intervalech Plán čínnosti tř. učitele (časový a finanční)
    Třídnické hodiny - OSV
     
24.11.2021
 Pedagogická rada
 Zhodnocení úpravy vzdělávacího obsahu
 
 
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí
 
 
 Plnění poradenské činnosti školy (podpůrná opatření,
    prevence, záškoláctví, kariérní poradenství)
 
 
 Formativní hodnocení žáků
 
 
Plnění projektů
     
1.12.2021
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
 Sebehodnocení žáků, kariérní poradenství
    Plány pedagogické podpory
 
 
 
26.1.2022
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí
 
 
 Informace výchovných poradců
 
 
 Informace školního metodika prevence
    Analýza kontrolní a hospitační činnosti za 1. pol.
 
 
 
 20.4.2022
 Pedagogická rada
 Hodnocení vzdělávání a chování za 3. čtvrtletí
 
 
 Analýza znalostí a dovedností žáků podle Standardu ZV
 
 
 
 4.5.2022
 Třídní schůzka
 Hodnocení vzdělávání a chování žáků
 
 
Třídnické informace (akce tříd na 4. čtvrtletí)
    Podpůrná a nápravná opatření
 
 
 
 23.6.2022
 Pedagogická rada
 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí
 
 
 Výsledky vzdělávání žáků, analýza úspěšnosti
 
 
 Podklady k výroční zprávě
 
 

Nepovinné předměty pro žáky 1. - 9. ročníku ve školním roce 2021/2022:

 

roč.

hod./týd.

předmět

vyučující

I.+II.st.

2+2+2

Výtvarná tvořivost - keramika

Eva Opálková

 

Volitelné předměty pro žáky 1. - 9. ročníku ve školním roce 2021/2022:

 

roč.

hod./týd.

1. předmět

2. předmět

6.

1

Konverzace v angličtině

Sportovky

7.

1

Konverzace v angličtině

Cvičení z ČJ

8.

1

Konverzace v angličtině

Cvičení z ČJ

9.

1

Konverzace v angličtině

Cvičení z ČJ

7.- 9.

1

Dramatická výchova/Dětská televize/Ekologie/Cvičení z matematiky/Sportovní hry/Výtvarný seminář

 
 

Rámcový plán pedagogických dnů: STŘEDA 14.00 - 16.00 + TH

1. v měsíci

konzultační hodiny pro rodiče - elektronicky

Pozn.
 

ŠD 10-11.20

2. v měsíci

individuální příprava, podpora žáků, DVPP

3. v měsíci

individuální příprava, předmětové komise, projekty, DVPP

poslední

porady pedagogů a vedení

týdně

třídnická hodina  - středa 8.00 – 8.45

Pevný rozvrh