Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

Tým ŠPP je tvořen výchovnými poradci, školním metodikem prevence a školním speciálním pedagogem.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenství a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP - úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC).

Poradenské služby jsou zaměřené na:

  • prevenci školní neúspešnosti,
  • primární prevenci sociálně patologických jevů,
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
  • odbornou podporu při integraci a vdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;
  • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;
  • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování;
  • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;

 

Logopedická péče - bude probíhat pod vedením Mgr. Pavlíny Pretlové ve spolupráci s logopedem SPC pro děti s vadami řeči Chomutov - Mgr. Terezou Siblíkovou