Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

 

Školní speciální pedagog Mgr. Renata Potrebuješová
 
Školní speciální pedagog působí ve škole od roku 2014 v rámci rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.197 ze dne 2.června 2016, kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
 
Kontakt:
tel. školy: 474 628 590
mobil:731 735 565
e-mail: renata.potrebujesova@12zscv.cz
pracovna: budova 1. stupně – pavilon 2. a 3. tř (místnost č. 24)
Konzultační hodiny pro práci a reedukaci s žáky, pro rodiče a pedagogické pracovníky školy:
 
Středa      8:00 - 14:30 
Čtvrtek      8:00 - 13:30
 
 

Konkrétní termín a čas konzultace je třeba sjednat na základě telefonické či mailové domluvy.

S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout:

Děti/žáci mohou školního speciálního pedagoga vyhledat, když mají problémy s učením, nevědí, jak se učit, mají potíže se soustředěním apod. Mohou využít:

 • individuální konzultace při studijním selhávání, při specifických či nespecifických poruchách učení či při výchovných obtížích a poruchách chování;
 • pravidelné individuální hodiny reedukace (náprav) jako žák se specifickými poruchami učení;
 • individuální konzultace a podporu jako mimořádně talentované a nadané dítě;
 • individuální konzultace o problémech s učením, vztahy s vrstevníky, učiteli, rodiči apod.

Rodiče mohou se školním speciálním pedagogem individuálně konzultovat:

 • studijní a výchovné problémy dětí;
 • použití metod reedukace specifických poruch učení a forem práce v domácím prostředí;
 • doporučení vhodných pomůcek a  podpůrných opatření;
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte;
 
Pedagogové mohou úzce spolupracovat se školním speciálním pedagogem a konzultovat:
 • individuálně výukové a výchovné problémy žáků;
 • volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou reedukace;
 • podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky;
 • cílenou formu podpory u jednotlivých žáků ve spolupráci s asistentem pedagoga;
 
Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní speciální pedagog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.
 
Dokumenty ke stažení: