Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

VÝCHOVNÍ PORADCI
 

Mgr. Filip Jančák /zaměření na záškoláctví a profesní poradenství

konzultační hodiny středa 14.00 - 16.00, dle dohody
telefon: 474 628 590
kontakt: filip.jancak@12zscv.cz
 
- poradenství, prevence a řešení záškoláctví
- profesní poradenství a konzultace, přijímací řízení na střední školy
 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE (4.4.2022)
 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky : https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 
Oznámení výsledků přijímacího řízení:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz
 
 
 
 
 
 
 
Harmonogram 2021-2022.pdf (78.1 kB)
 
Info souhrn k přijímacímu řízení: 2021-2022_Celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf (387.6 kB)
 
Užitečné odkazy: 
 
 
1) https://infoabsolvent.cz/     - sekce KAM NA ŠKOLU a JAK NA TO
 
2) https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly
 
3) https://prijimacky.cermat.cz/
 
4) www.scio.cz
 
5) https://www.uradprace.cz/web/cz/informacni-poradenske-stredisko-usti
 
6) https://zkousky-nanecisto.cz/
 
7) https://www.stredniskoly.cz/
 
8) souhrn relevantních informací pro rodiče i deváťáky (6.44 MB)
 
9) https://kampodevitce.cz/prirucka-rozhoduji-se/
 
10) https://kampodevitce.cz/
 
 
 
 

Mgr. Monika Margitičová / zaměření na inkluzivní vzdělávání

konzultační hodiny:
středa 14.00 - 16.00   /  kancelář zástupkyně ředitele
 
(konzultaci je také možné dohodnout individuálně telefonicky, emailem)
 
telefon: 474 628 590
kontakt: monika.margiticova@12zscv.cz
 
OBLASTI PORADENSTVÍ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE MGR. MARGITIČOVÁ
 
- poradenství a prevence v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků
- konzultace pro zákonné zástupce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
- inkluzivní vzělávání  a vše co s ním souvisí
- administrace v oblasti žáků s různými stupni podpory
- správa kompenzačních pomůcek pro žáky s různými stupni podpory
- poradenství žákům nadaným a mimořádně nadaným
- spolupráce a poradenství směřovaná k školským poradenským zařízením
-koordinace školních poradenských služeb
 
Poradenství a prevence v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků

Škola při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními v oblati Chomutova (PPP a SPC) i mimo ní (Kadaň, Teplice, Praha). Tato školská poradenská zařízení poskytují odborná vyšetření žákům, doporučují podpůrná opatření, návrhy metod práce s jednotlivými žáky a kompenzační pomůcky.

U žáků s druhým, třetím a vyšším stupněm podpory, na základě těchto doporučení PPP/SPC škola/ dle konkrétních požadavků/ zpracuje individuální vzdělávací plán, vytváří podmínky pro edukaci obtíží žáků za pomocí doporučených kompenzačních pomůcek a individuálních metodických postupů jak při školní výuce, tak při pedagogických intervencích. Pedagogické intervence zajišťuji pedagogové momo výuku a zaměřují se specifickou práci v oblatech, které má žák oslabeny.ŠPP zajišťuje vhodný vyběr a nákup kompenzačních pomůcek dle individuálních potřeb jednotlivých žáků a doporučení poradenských pracovišť.

U žáků s menšími obtížemi v 1. stupni podpory je zpracován ve spolupráci se zákonnými zástupci plán pedagogické podpory či individualizován přístup k žákovi s vymezením podpory žáka v jednotlivých problematických oblastech.

Zákonní zástupci se mohou  s obtížemi svých dětí obrátit na školní poradeské pracoviště, které zajišťuje primární poradenství jak pro žáky tak pro zákonné zástupce.

Činnost výchovného poradce je samostatná poradenská činnost,která je komplexní službou žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.Vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.197 ze dne 2.června 2016, kterou se mění vyhláška č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a zákona 561/2004 sb. ve znění zákona č.82/2015 Sb.