Menu
ZŠ Chomutov
ZŠ Chomutov Akademika
Heyrovského 4539

Vážení žáci, rodiče, zaměstnanci a přátelé školy, děkujeme Vám za návštěvu a podporu oslav naší školy. Právě jsme zveřejnili fotky z celé akce, které naleznete v článku ZDE.

O škole

Jsme plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Naši žáci pocházejí jednak ze spádové oblasti sídliště Horní Ves a okolních menších obcí, jednak z dalších lokalit Chomutova a Jirkova. Jsme otevřeni přijetí všech žáků, kteří projevují zájem o priority předloženého vzdělávacího programu. V posledních letech vzděláváme více dětí cizích státních příslušníků i těch, kteří vyžadují speciální péči a upřednostňují příjemné školní klima.

Náš školní vzdělávací program "Škola - strom života" vychází z obecně vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce pedagogického procesu a života školy vůbec. V našem pojetí má škola v dětech podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjet kritické myšlení a schopnost sebehodnocení.

Naším koncepčním záměrem je poskytnout kvalitní základní vzdělání, zpřístupnit školu všeobecnou, moderní, bezpečnou a otevřenou:

  • všeobecná - nepřikláníme se k úzké specializaci, která by vedla k jednostrannému rozvoji jednotlivce, ale usilujeme o školu všeobecnou, s podporou žáků mimořádně nadaných a též žáků se specifickými obtížemi v učení.
  • moderní - vycházíme z osvědčených tradic národního školství, upřednostňujeme však moderní metody a formy práce, platí pro nás, že výuka má být propojena s praktickým životem. Výuku provázíme počítačovými programy, projektovými dny, exkurzemi, besedami, výlety, zájezdy, návštěvami kulturních zařízení, neopomíjíme charitativní akce a zapojujeme se do aktuálních regionálních i celospolečenských akcí.
  • bezpečná - vytváříme příjemné, podněcující a měnící se prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i zaměstnance. Klademe důraz na vzájemnou důvěru a respekt, demokratická pravidla a vnitřní kázeň.
  • otevřená - škola je otevřená dětem, rodičům i všem ostatním, je místem pro aktivity žáků a veřejnosti i po skončení výuky. Škola pořádá pro rodiče i děti akce s cílem větší participace na průběhu vzdělávání (dny otevřených dveří, velikonoční a vánoční trhy, besídky, společné dílny a projektové dny, pasování žáků 1. ročníku, slavnostní ukončení základního vzdělávání, společenské večery).

Vzdělávací podmínky školy

20 učeben slouží jako kmenové, škola dále disponuje 5 odděleními školní družiny, žákovskou knihovnou, odbornou pracovnou přírodopisu, hudební výchovy, cvičnou kuchyňkou, výtvarným ateliérem, keramickým studiem, dílnami se skleníkem, 2 tělocvičnami se samostatnými šatnami včetně sprch, velkou společenskou místností k pořádání besed, výstav a divadelních představení a 2 učebnami informatiky. V listopadu 2007 byla zprovozněna integrovaná učebna pro výuku přírodovědných předmětů za pomoci Nadace ČEZ.

Součástí školy je i zahrada s jabloňovým sadem a pozemky.

V areálu se dále nachází sportovní hřiště (softbal, dráha na závody modelů terénních aut, travnaté hřiště). Pavilony školy uzavírají malé atrium. Vnitřní prostory jsou vzdušné a prosvětlené, na výzdobě se podílejí učitelé i žáci.

Po všech místnostech je nově rozvedena síť LAN s připojením na internet, většina učeben je osazena počítači, dataprojektory a interaktivními tabulemi. Celá škola je napojena na wifi.

Organizace chodu školy probíhá s ohledem na psychické a fyzické možnosti žáků. Je zajištěna ochrana jejich bezpečnosti a zdraví. Nově obnovovaný žákovský nábytek odpovídá evropským normám. Částečně zrekonstruované toalety splňují nové hygienické i estetické normy. Pitný režim je zajištěn kvalitní vodou z vodovodního řadu.

Na škole pracují 2 výchovní poradci (profesní, pro inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pro řešení výchovných problémů), školní metodik prevence patologických jevů a školní speciální pedagog.

Samoprávním orgánem je školská rada, která v platnosti nové školské legislativy navázala na práci předchozí rady školy. Jejím hlavním úkolem je dohled nad koncepcí a průběhem vzdělávání a hospodařením školy. Děti využívají k prosazení svých nápadu též Radu žáků.

Historie školy

2. září 1974 byla uvedena do provozu první část školy pro mladší žáky 1. – 5. ročníku. Během školního roku se dokončovaly další pavilony a potřebná školní zázemí. Postupně se tyto části školy uváděly do provozu, dokončovaly se dvě tělocvičny a veliký sportovní areál. 1. září 1975 bylo zahájeno vyučování také na 2. stupni školy. Škola měla ve školním roce 1975 – 1976 celkem 494 žáků v sedmnácti třídách.

Ve školním roce 1976 – 1977 již měla škola také svůj 9. ročník a byla tak úplnou "devítiletkou". Ve dvaceti třídách končilo 609 žáků.

Škola měla původní stavební kapacitu 480 žáků, ale pro velký zájem rodičů o vzdělávání dětí jsme kapacitu rozšířili na 520.

Ve školním roce 2020/2021 školu navštěvuje 513 žáků.

Vedení školy

Školní rok

Ředitel školy

Školní rok

Zástupce ředitele

 1974 - 1977

 Josef Kůta

 1974 - 1976

 Hana Markesová

 1977 - 1987

 Jan Rouček

 1977

 Ludmila Petráčková

 1987 - 1991

 Alice Seifertová

 1977 - 1987

 Alice Seifertová

 1991 - 1992

 Vladimír Kafka

 1987 - 1988

 Václav Mach

 1992 - 2001

 Jan Křeček

 1988 - 1991

 Luboš Pajer

 2001 - dosud

 Miloš Zelenka

 1991 - 1992

 Jan Křeček

 

 1992 - 2004

 Vladimír Kafka

 2004 - 2020

 Michal Šperling

   

 2009 - dosud

 Monika Margitičová

Na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Chomutova č. 148/2008 ze dne 24.11.2008 došlo ke sloučení dvou chomutovských škol v lokalitě Horní Ves. Právním nástupcem Základní školy Chomutov, Havlíčkova 3675 se s účinností od 1. ledna 2009 stala Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.

Zvonění

Vstup do školy: od 07:40
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 09:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20
8. hodina 14:25 - 15:10
9. hodina 15:15 - 16:00
Škola se zavírá v 16:30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Město Chomutov

Projekty školy