Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

druzina

Počet oddělení ŠD: 5 smíšených oddělení
Počet žáků: počet žáků ve ŠD se řídí platnými normami a nepřesahuje počet 30 žáků denně přítomných.
Děti budou rozděleny na jednotlivá pracoviště podle volné kapacity a opatření proti šíření koronaviru (rozdělení bude stálé).

Poplatky za ŠD:

Z důvodu opatření proti šíření koronaviru lze provádět platby pouze převodem převodem na účet.

ŠD se platí pololetně, tj. 2x do roka 400,- Kč a 600,- Kč- první platba do 30. září 2021 / 400,- Kč, druhá platba do 31.1. 2022 / 600,- Kč nebo jednorázová platba za celý školní rok do 30.9. 2021  částka 1000,- Kč.

Pokud nemůžete zaplatit tak, jak je výše uvedeno, musíte předem písemně zažádat ředitele školy o změnu platby s odůvodněním. Viz směrnice.

Vzor platby ŠD(školní družina)  nebo ŠJ(školní jídelna)

 převodem z Vašeho účtu na účet školy

 Číslo účtu  9532441/ 0100     KB Chomutov
 Konstantní symbol  008
 Variabilní symbol  200

 Do zprávy pro příjemce uvádějte: jméno a příjmení dítěte, třídu a za co je platba  
 (př.: J.Novák, 1.B, ŠD)

 

Vychovatelky:

odd. 1 - Jana Jirásková

odd. 2 - Miroslava Pýchová 

odd. 3 - Anna Szabóová

odd. 4 - Vlasta Richterová 

odd. 5 - Ivana Novotná 

 

e-mail: druzina@12zscv.czRežim školní družiny

  6.00  -  7.45  ranní ŠD (pro všechny přihlášené děti + pouze ráno)
 příchod dětí do ranní družiny nejpozději v 7.30 hod.
 11.40 - 12.00  příchod dětí z vyučování, hygiena
 12.00 - 13.00  oběd, odpočinková činnost (četba, poslech pohádky, relax. cvičení)
 do 13.30  vyzvedávání dětí
 13.30 -15.00  hlavní odpolední činnosti (pobyt venku, zájmové výchovné činnosti)
 15.00 - 16.30  zájmové kroužky, koncová služba, vyzvedávání dětí
 16.30  ukončení činnosti ŠD

 

  • Rodiče přebírají děti ze školní družiny pouze v souladu s přihlašovacím lístkem, v mimořádných případech po písemném či telefonickém upozornění na jinou skutečnost.
  • Předávání dětí probíhá u šaten příslušných tříd v předávacích časech, v době 15.00 - 16.30 použijí rodiče k ohlášení odchodu dítěte telefonního hlásiče umístěného na zadní stěně vnější šatnové chodby a vyčkají příchodu svého dítěte.
  • Odchody dětí jsou možné pouze mezi 13.00 – 13.30 hod. nebo až po 15.00 hod., aby nebyl narušován výchovný proces (vycházka, cílená práce).
  • Žáci navštěvující školní družinu a zároveň zájmový kroužek budou po ukončení kroužku převedeni do družiny do doby uvedené na přihlašovacím lístku.Formy činnosti
Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.
Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, slavnosti, výlety, různá vystoupení.
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v takzvané koncové družině, kdy jsou slučována oddělení, i v období před odpoledním odchodem z ní.
Odpočinkové činnosti: klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.


Režimová opatření

  • Zákonní zástupci přihlašují dítě vyplněním zápisního lístku, kde jsou časově vyznačeny odchody žáka a osoby, kterým je dítě předáváno. Zápisní lístek si vyzvedněte u p. vychovatelky a odevzdejte vyplněný zpět. Pokud budete chtít dítě ze školní družiny odhlásit, musíte vyplnit odhlášku v ŠD.
  • Zákonní zástupci platí úplatu za pobyt dítěte ve ŠD v stanoveném termínu, osobně předávají dítě vychovatelce v ranní družině, osobně si dítě přebírají po skončení ŠD (není-li odchod domluven jinak).
  • Zákonní zástupci omlouvají absenci přihlášeného dítěte, oznamují vychovatelce každou změnu týkající se docházky a kontaktů na zákonné zástupce, označí všechny osobní věci dítěte pro případ ztráty.


Od 1.9.2014 se činnost naší družiny řídí schváleným ŠVP pro ŠD při ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539.
Činnost školní družiny se řídí zvláštní vyhláškou č.74/2005 Sb..o zájmovém vzdělávání, a proto je pro ni zpracován samostatný dokument, který navazuje na ŠVP školy.

 

PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pro školní rok 2021 – 2022 přijímáme závazné přihlášky do školní družiny. Máte-li zájem o zajištění této služby, vyplňte prosím příhlášku, odlište požadavek ranní a celodenní docházky a vyznačte předpokládanou dobu odchodu ze školní družiny.

Tento podepsaný formulář odevzdejte nejpozději do 31.8.2021 v podatelně školy. Prioritně budou do školní družiny vřazeny děti mladšího věku (od I. ročníku výše).

Otevírací doba PODATELNY:   7.00 - 14.30

 

Přihláška do školní družiny pro školní rok 2021/22