Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

eu_vvv

Naše škola je zapojena do projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání

eu_vvv_logo

 Naše škola realizuje projekt
„Velký bratr CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00 15746“,
který podporuje zlepšení kvality vzdělávání a profesní rozvoj učitelů
 
spolecnou_cestou
Naše škola realizuje projekt
„Společnou cestou CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926“
Společnou cestou
 
EU pamětní deska

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2008 o stanovení školských obvodů, stanovuje ředitel Základní školy Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání. Nařízení ŘŠ č. 1/2014, č.j.: HEY/002/2014/zel

Spádový obvod č. 7

Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců podle těchto kriterií:

1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu města Chomutova č. 7, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku      (§ 36 školského zákona).

2. Dále budou přijati žáci, kteří v předcházejícím školním roce byli zapsáni na ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

3. Dále budou přijati žáci, kteří mají na ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 sourozence.

4. Pokud nebude naplněna kapacita ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 , budou přijímáni žáci mimo školský obvod č. 7 v pořadí podaných žádostí.

 
Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku jsou platná od 6. ledna 2014 a jsou zveřejněna na veřejně přístupném místě a webových stránkách školy.


V Chomutově 6. ledna 2014                                 Mgr. Miloš Zelenka, ředitel školy